Serwis Wolters Kluwer Polska SA -  Pomoc Techniczna
Obserwuj

LexPolonica i LEX Delta - Pozostałe funkcjonalności

Kalendarium, Aktówka, Historia, Alerty, Notatki oraz Twoja sugestia.

 

Kalendarium

Kalendarium udostępnia informacje o zmianach w systemie prawa w wybranej przez Użytkownika dacie lub zakresie dat.
Kalendarium uruchamia się przy pomocy ikony widocznej z lewej strony Ekranu powitalnego.

Aby wybrać zakres dat, dla których mają być prezentowane wydarzenia, należy skorzystać z rozwijanego menu w prawej części okna. Domyślnie Kalendarium ustawione jest na dzień, w którym Użytkownik korzysta z programu ("Dzisiaj"). Po kliknięciu w menu wyświetlone zostaną kalendarze, przy pomocy których można ustawić zakres dat. Użytkownik może skorzystać również z predefiniowanych zakresów widocznych poniżej. Swój wybór należy potwierdzić klikając w ikonę Zastosuj.

W lewym panelu okna z Kalendarium wyświetlane są rodzaje wydarzeń, które mają miejsce w wybranym zakresie dat, a także miejsca publikacji aktów prawnych, których wydarzenia dotyczą.

Listę aktów prawnych w Kalendarium obsługuje się tak samo jak standardową listę aktów prawnych, włącznie z filtrowaniem i wyszukiwaniem w wynikach.
 

Aktówka

Funkcjonalność Aktówka pozwala stworzyć własny zbiór materiałów potrzebnych w codziennej pracy.

Do Aktówki można wejść z lewego panelu Ekranu powitalnego.

Dodawanie dokumentów do Aktówki z poziomu dokumentu

Aby dodać dokument do Aktówki, należy w oknie otwartego dokumentu przejść do zakładki Narzędzia, a tam skorzystać z opcji Dodaj do aktówki . Użytkownik może wybrać, czy dokument ma trafić do katalogu domyślnego bądź też do innego wybranego (patrz niżej).

Dodawanie dokumentów do Aktówki metodą "przeciągnij i upuść"

Innym sposobem na przeniesienie wybranej pozycji z listy dokumentów bądź z paneli Ekranu powitalnego do Aktówki jest przeciągnięcie jej na pole z ikoną wysuwane z prawej strony ekranu. W tym celu należy nakierować na pozycję kursorem, a potem wcisnąć i przytrzymać lewy klawisz myszy. Trzymając cały czas wciśnięty klawisz należy przeciągnąć pozycję z listy do pola, które automatycznie wysunie się z prawej strony okna (tzw. metoda "przeciągnij - upuść"). Dokument zostanie dodany wtedy do Katalogu domyślnego

Drzewo katalogów

Okno Aktówki podzielone jest na dwie części: z lewej strony widoczne jest drzewo katalogów Aktówki, natomiast centralną część zajmuje lista dokumentów lub katalogów, które zostały dodane do Aktówki.

Drzewo katalogów ułatwia poruszanie się po Aktówce i obrazuje jej wewnętrzną strukturę. Początkowo w Aktówce istnieje jedynie katalog Moje dokumenty. Użytkownik może jednak tworzyć nowe katalogi nadając im dowolne nazwy. W tym celu należy skorzystać z opcji Utwórz - Nowy katalog.

Aby edytować katalogi widoczne na drzewie, należy skorzystać z rozwijanego menu dostępnego pod ikoną obok danego katalogu. Dostępne tam opcje pozwolą utworzyć nowy katalog, zmienić nazwę aktualnego katalogu, ustawić go jako domyślny bądź usunąć do Kosza.

Dokumenty można przemieszczać między katalogami metodą "przeciągnij i upuść" (patrz wyżej). W podobny sposób można przemieszczać też katalogi na drzewie katalogów oraz z drzewa na listę dokumentów.

Poniżej drzewa katalogów wskazano katalog ustawiony jako domyślny oraz Kosz (patrz niżej).

Lista dokumentów

W centralnej części okna znajduje się lista katalogów i dokumentów dodanych do Aktówki. Pozycje prezentowane są na liście domyślnie w kolejności alfabetycznej. Aby usunąć pozycję z listy należy najechać na nią kursorem i zaznaczyć pole, które wyświetli się z lewej strony. Następnie należy kliknąć na ikonę Usuń widoczną u szczytu listy. Możliwe jest zaznaczenie i usunięcie wielu pozycji jednocześnie. Dodatkowe opcje pozwalają na utworzenie nowego bądź zmianę nazwy istniejącego katalogu.

Listę można sortować alfabetycznie bądź według daty dodania dokumentu. Do sortowania służy rozwijane menu po prawej stronie okna.

W górnej części okna wskazano katalog, w którym aktualnie pracuje Użytkownik.

Kosz

Kosz to specjalny katalog, w którym znajdują się elementy usunięte z Aktówki. Dzięki dostępnym opcjom Użytkownik może trwale usunąć dokumenty z Aktówki, bądź też przywrócić je do katalogów, w których znajdowały się uprzednio.

 

Historia

Historia prezentuje zapis ostatnio przeglądanych dokumentów. Na liście widoczne są poszczególne kategorie dokumentów wraz z datą i godziną ostatniego korzystania z nich w programie.

Listę dokumentów można zawęzić, wybierając metadane widoczne w lewym panelu: Kategorię i Podkategorie. Domyślnie jest wyświetlana lista wszystkich dokumentów.

Do zawężania listy służy również funkcja Wyszukaj w wynikach. Pozwala ona na wskazywanie kolejnych ciągów znaków (słów, sygnatur itp.), które powinny znajdować się w interesujących Użytkownika dokumentach. Po wpisaniu słowa należy kliknąć na ikonę  , a program sam uaktualni listę wyników, a dodane słowo widoczne będzie w liście tagów u góry ekranu. Użytkownik może swobodnie dodawać i usuwać poszczególne ciągi znaków, a program sam odpowiednio zmodyfikuje wyświetlaną listę. Aby usunąć słowo z kryteriów zawężania listy należy kliknąć na ikonę znajdującą się obok niego.

 

Alerty

Alerty służą do przesyłania Użytkownikowi informacji na temat zdarzeń dotyczących wybranego dokumentu. W chwili obecnej alerty dostępne są jedynie dla aktów prawa powszechnego, europejskiego i resortowego.

Aby dodać alert, należy w oknie otwartego dokumentu przejść do zakładki Narzędzia, a tam skorzystać z opcji Dodaj alert .

Możliwe jest również dodanie alertu z poziomu menu jednostki.

Dla dokumentu objętego alertem raz w tygodniu (co do zasady w poniedziałek) Użytkownikowi zostanie wysłane powiadomienie, na adres e-mail, informujące o wszystkich zdarzeniach (np. zmiana, uchylenie, opublikowanie aktu wykonawczego), które mają nastąpić w nadchodzących siedmiu dniach (od poniedziałku do niedzieli) i dotyczą obserwowanego dokumentu. W przypadku, gdy w ciągu tygodnia zaistnieją zdarzenia nieobjęte wcześniejszym powiadomieniem, informacje o nich zostaną przesłane najszybciej, jak to możliwe.

Listę dokumentów, dla których Użytkownik ustawił alert można wyświetlić z lewego panelu Ekranu powitalnego klikając na ikonę Alerty.

Listę utworzonych alertów utworzonych dla dokumentów można zawęzić, wybierając metadane widoczne w lewym panelu: Kategorię i Podkategorie. Domyślnie jest wyświetlana lista wszystkich alertów.

Do zawężania listy służy również funkcja Wyszukaj w wynikach. Pozwala ona na wskazywanie kolejnych ciągów znaków (słów, sygnatur itp.), które powinny znajdować się w interesujących Użytkownika dokumentach. Po wpisaniu słowa należy kliknąć na ikonę , a program sam uaktualni listę wyników; dodane słowo widoczne będzie w liście tagów u góry ekranu. Użytkownik może swobodnie dodawać i usuwać poszczególne ciągi znaków, a program sam odpowiednio zmodyfikuje wyświetlaną listę. Aby usunąć słowo z kryteriów zawężania listy należy kliknąć na ikonę znajdującą się obok niego.

Aby usunąć alert z listy należy najechać na wybrany dokument kursorem i zaznaczyć pole, które wyświetli się z lewej strony. Następnie należy kliknąć na ikonę Usuń alert  widoczną u szczytu listy. Możliwe jest zaznaczenie i usunięcie wielu pozycji jednocześnie. Alert można również usunąć z poziomu otwartego dokumentu w analogiczny sposób, jak został założony.

 

Notatki

Notatki pozwalają Użytkownikowi na zapisywanie swoich uwag, spostrzeżeń bądź ważnych dla swojej pracy informacji.

Notatki można dodawać z Zakładki Narzędzia, korzystając z opcji Dodaj notatkę. Po kliknięciu w nią otwarte zostanie okno edycji tekstu notatki.

Notatka zapisywana jest w folderze domyślnym w Aktówce, jednak przy tworzeniu notatki jest możliwość zmiany miejsca zapisu na dowolnie wybrany folder.

Notatki można dodawać z menu jednostki redakcyjnej aktu prawnego rozwijanego ikoną , przy pomocy opcji Dodaj notatkę.

 

Notka o autorze

Notka o autorze umożliwia wyświetlenie wszystkich publikacji, które stworzył lub współtworzył dany autor. Aby to uczynić, należy kliknąć na imię i nazwisko autora w oknie z tekstem publikacji. W nowym oknie zaprezentowane zostaną informacje o autorze oraz interaktywna lista publikacji podzielonych według kategorii. Aby przejść do dowolnej publikacji, wystarczy kliknąć na jej tytuł.

 

Twoja sugestia

Twoja sugestia to funkcjonalność, dzięki której Użytkownicy mogą zgłaszać swoje uwagi, sugestie co do zawartości oraz informacje o błędach w programie bezpośrednio do Wolters Kluwer. Formularz do przesyłania zgłoszeń dostępny jest w prawym dolnym rogu ekranu. Po wypełnieniu go należy kliknąć na ikonę Wyślij, by wiadomość trafiła bezpośrednio do Wolters Kluwer.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0