Serwis Wolters Kluwer Polska SA -  Pomoc Techniczna
Obserwuj

LexPolonica i LEX Delta - Praca z dokumentami

Informacje dotyczące pracy z poszczególnymi kategoriami dokumentów w programie.

Ikony dokumentów

Każdy dokument dostępny w programie opatrzony jest ikoną informującą o kategorii, do której przynależy. Najważniejsze z nich to:

 - akty prawne pochodzące z Dz. U. i M.P.,

- projekty ustaw,

- dzienniki resortowe,

- akty prawa europejskiego,

  - akty prawa miejscowego,

- akty prawa korporacyjnego,

- pomniki prawa,

- tłumaczenia,

- orzeczenia,

- orzeczenia administracji,

 - pisma urzędowe

 - analizy,

 - komentarze (niektóre z komentarzy mają miniaturki okładek),

 - monografie,

- komentarze praktyczne,

- poradniki,

- linie orzecznicze,

 - artykuły,

- glosy,

- omówienia,

 - wzory i kalkulatory,

- normy,

- hasła słownikowe.

 

Akty prawne

Obowiązywanie aktów prawnych

Wszystkie akty prawne, dostępne w programie, podlegają ocenie co do obowiązywania. Pierwszym etapem tej oceny jest ustalenie, poprzez analizę tekstu danego aktu, czy w ogóle można zastosować wobec niego kryterium obowiązywania, czy też, wobec jego natury, nie podlega temu kryterium. W wyniku tej oceny, tj. oceny aktów prawnych co do obowiązywania, dokonuje się w programie, w ramach przyjętych przez jego autorów konwencji, podziału tych aktów na takie:

- co do których jest możliwe określenie daty początku i końca ich obowiązywania (akty zawierające samodzielne normy prawne); akty te mogą być zakwalifikowane, stosownie do wyników oceny, jako: Obowiązujące; Nieobowiązujące; Oczekujące.

- pozostałe; w ramach tej grupy klasyfikuje się akty korporacyjne, nienormatywne, konkretno-indywidualne (zwane w programie "aktami indywidualnymi") i akty jednorazowe.

W zależności od oceny co do obowiązywania, akt prawny może otrzymać status:
- obowiązuje (obejmuje to również aktualne projekty);
- utracił moc - nieobowiązujący (obejmuje to również archiwalne projekty);
- oczekuje - oczekujący na wejście w życie;
- nieoceniany – należący do grupy „pozostałe”;

W ramach grupy "pozostałe" zostały wprowadzone dodatkowe statusy informacyjne oraz krótkie wyjaśnienia w belkach umieszczonych nad tekstami tych aktów.
Dotyczy to aktów o charakterze:
- nienormatywnym - tj. aktów niezawierających norm prawnych, np. uchwały okolicznościowe Sejmu i Senatu,
- jednorazowym - tj. aktów wywołujących jednorazowy skutek np.: w postaci zmiany innego aktu, określenia daty wejścia w życie umowy międzynarodowej,
- indywidualnym - tj. aktów, których skutki ograniczają się do indywidualnie określonych adresatów np. powołanie na stanowisko sędziego, nadanie orderu.

Akty w opracowaniu to najnowsze akty prawne dodane do programu, które nie zostały jeszcze w pełni opracowane przez zespół redakcyjny. Akty te nie zostały ocenione względem obowiązywania oraz nie posiadają jeszcze treści w wersji elektronicznej, a jedynie w formie PDF. Po zakończeniu prac redakcyjnych, prezentowane będą w taki sam sposób, jak pozostałe akty prawne.

W związku z potrzebami niektórych naszych Klientów etykietowania wszystkich aktów prawnych w ramach trzech kategorii (czyli jako aktów obowiązujących, nieobowiązujących i oczekujących), informujemy, że do kategorii aktów nieobowiązujących wprowadziliśmy szczególną podkategorię obejmującą akty korporacyjne, nienormatywne, indywidualne i akty jednorazowe. Dla potrzeb wyżej wymienionych Klientów, w świetle przyjętej konwencji należy więc uznać, że wszędzie tam gdzie jest napisane „akty nieocenione co do obowiązywania” albo „akty pozostałe” chodzi w istocie o akty nieobowiązujące.

Data oceny obowiązywania jest ustawiona domyślnie na dzień, w którym Użytkownik korzysta z programu. Można ją zmienić klikając pole z datą umieszczone obok pola wyszukiwania pełnotekstowego i wybierając konkretny dzień w wyświetlanym kalendarzu.

Zmiana daty oceny obowiązywania powoduje, że w programie są prezentowane dokumenty obowiązujące, archiwalne i oczekujące wraz z uwzględnieniem ich statusu co do obowiązywania na wybraną datę.

 

Lista aktów prawnych w Haśle

Kolejność na liście aktów powiązanych z Hasłem zależy od treści aktów i przedmiotu Hasła oraz jest określona przez Redakcję Systemu Informacji Prawnej.
W głównej części okna wyświetla się lista dokumentów. Poszczególne pozycje oznaczone są przez:

- ikonę aktu prawnego (patrz: Ikony dokumentów),

 - przed identyfikatorem, jeśli akt należy do Nowości;

- tytuł aktu z pominięciem określeń "w sprawie", "o", np. "Sposób zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej". W przypadku aktów zmieniających, tytuł rozpoczyna się od skrótu "zm.". Projekty ustaw w tytule posiadają ponadto oznaczenie kadencji Sejmu i nr druku sejmowego.

- identyfikator aktu,

- skrót "zał.", jeśli akt posiada załącznik opublikowany jako osobne wydawnictwo;

- data aktu - dzień uchwalenia, a w przypadku projektów ustaw data zgłoszenia,

 - status obowiązywania aktu w odpowiednim kolorze oznaczającym status co do obowiązywania, tj. obowiązuje (aktualne projekty); utracił moc (nieobowiązujący; archiwalne projekty); oczekuje - oczekujący na wejście w życie; nieoceniany – należący do grupy „pozostałe”.

- w przypadku projektów ustaw zamieszczono również odnośnik do uzasadnienia projektu.

 

Listę aktów prawnych można filtrować, wybierając metadane widoczne w lewym panelu: Obowiązywanie, Autora, Rodzaj aktu itp. Po kliknięciu w jedną z pozycji, lista zostanie automatycznie zawężona.

Ponad listą prezentowane jest aktualnie przeglądane Hasło wraz Podhasłami niższych rzędów (jeżeli istnieją). Klikając w ikonę  można przemieszczać się pomiędzy Podhasłami (wybierając je z rozwijanego menu).

Do zawężania listy służy również funkcja Wyszukaj w wynikach. Pozwala ona na wskazywanie kolejnych ciągów znaków (słów, sygnatur itp.), które powinny znajdować się w interesujących Użytkownika dokumentach. Po wpisaniu słowa należy kliknąć na ikonę , a program sam uaktualni listę wyników; dodane słowo widoczne będzie w liście tagów u góry ekranu. Użytkownik może swobodnie dodawać i usuwać poszczególne ciągi znaków, a program sam odpowiednio zmodyfikuje wyświetlaną listę. Aby usunąć słowo z kryteriów zawężania listy należy kliknąć na znak  znajdujący się obok niego.

 

Tekst dokumentu

Po kliknięciu na akt prawny widoczny na liście, wyświetla się okno z tekstem aktu prawnego prezentowanym w centralnej części ekranu. W górnej części okna wyświetlane są:

- tytuł przeglądanego aktu,

- dane dotyczące miejsca (identyfikator) i daty publikacji; kliknięcie na ikonę  wyświetli listę ogłoszonych tekstów jednolitych dla aktu, kliknięcie na ikonę  spowoduje pobranie tekstu w formacie pdf.

- status obowiązywania, wraz z podaniem zakresu czasowego prezentowanej wersji (wersja od - do). Kliknięcie w jedną z dat otworzy nowe okno, w którym prezentowana jest historia zmian w akcie: data wydarzenia, rodzaj, identyfikator i jednostka aktu w relacji, a także:

 - odnośnik do uzasadnienia projektu ustawy

 - komentarz do zmiany (jeżeli istnieje).

W nowym oknie kolor pionowej kreski odpowiada statusowi danej wersji, natomiast otwarta wersja oznaczona jest kropką.

Poniżej widoczne są również informacje o:

- dacie wejścia w życie aktu,

- nr CELEX - w przypadku aktów prawa unijnego.

Od dnia 1 stycznia 2012 r. akty prawne publikowane w dziennikach urzędowych wydawane są z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym, z pominięciem numeru dziennika. Wynika to z wejścia w życie ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 117, poz. 676).

W efekcie akty prawne opublikowane po 31 grudnia 2011 r. prezentowane są bez uwzględnienia numeru dziennika, np. Dz.U.2012.1.

W przypadku projektu ustawy nagłówek tekstu zawiera informacje o:

- kadencji Sejmu i numerze druku,

- tytule projektu,

- statusie obowiązywania,

- wersji dokumentu.

Poniżej widoczne są informacje o wnioskodawcy oraz dacie zgłoszenia.

 

W oknie z tekstem dokumentu dostępne są również zakładki z przydatnymi funkcjonalnościami:

 

Zakładka Dokument:
 - Przejdź do - pozwala na przejście do wybranej jednostki redakcyjnej aktu prawnego,
 - Spis treści - pozwala na szybkie przemieszczanie się pomiędzy częściami aktu prawnego,
 - Historia - umożliwia wyświetlenie wersji czasowych aktu prawnego,

 - Szukaj w treści - pozwala na znalezienie w treści dokumentu określonego ciągu znaków, ikona  włącza/wyłącza podświetlenie w tekście wyników wyszukiwania, pomiędzy poszczególnymi wynikami można przemieszczać się przy pomocy strzałek,

 - Pokaż zmiany - wyświetlenie i podgląd zmian w tekście; program wyświetla ilość zmian w tekście oraz umożliwia przechodzenie między nimi przy użyciu strzałek,

- Opis projektu - tylko dla projektów ustaw - odnośnik do szczegółowego uzasadnienia projektu dostępnego na stronach sejmowych.

 

Zakładka Eksport - umożliwia:

 - wydruk dokumentu,

- ustawienie parametrów wydruku (rodzaj i rozmiar czcionki, dodatkowe informacje dołączone do wydruku),

 - eksport treści dokumentu do pliku,

 - wysyłkę danego dokumentu na wskazany e-mail,

 - stworzenie i skopiowanie nazwy lub identyfikatora aktu na potrzeby cytowania w innych dokumentach.


Zakładka Narzędzia - umożliwia:

- dodanie dokumentu do Aktówki,

 - ustawienie dla dokumentu powiadomień - Alertów,

- sporządzenie Notatki.


Zakładka Widok:

- - zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki.

Zakładka Wersje językowe umożliwia, dla wybranych aktów prawnych wyświetlenie ich tłumaczeń na języki obce.

 

Informacje o jednostce

Informacje o jednostce prezentują dokumenty dostępne w programie powiązane z daną jednostką redakcyjną. Aby wyświetlić informacje o jednostce, należy kliknąć na ikonę obok jednostki redakcyjnej. Pojawi się rozwijana lista kategorii dokumentów powiązanych z tą jednostką, a także data wejścia w życie tej jednostki. Możliwe jest również dodanie Alertu bądź Notatki dla danej jednostki redakcyjnej.

Na szczególną uwagę zasługuje Historia jednostki. Opcja ta otwiera nowe okno, w którym prezentowana jest lista wersji artykułu. Każda wersja wybranego artykułu zawiera na liście opis, na który składa się:

  • data zmiany;
  • komentarz do zmiany (jeżeli jest dostępny)
  • rodzaj zmiany, np. zmiana, dodanie, utrata mocy itd.;
  • identyfikator aktu zmieniającego;
  • jednostka redakcyjna aktu zmieniającego.

Każdą pozycję na liście można rozwinąć klikając w nią. Domyślnie rozwinięte są wszystkie pozycje, które powodują zmiany w treści aktu prawnego. Tekst wprowadzany zmianą wyróżniono zielonym kolorem tła, podczas gdy tekst usunięty oznaczono przekreśleniem i czerwonym kolorem tła.

Okno obsługuje się podobnie jak funkcjonalność Pokaż zmiany (zakładka Dokument). Dodatkowo w oknie dostępne są opisane wcześniej zakładki Eksport i Widok.

 

Przypisy zwykłe i ogólne

Przypis zawiera informację o zmianie w akcie prawnym.

Przypis zwykły jest zaznaczony w tekście odnośnikiem liczbowym, np. "(1)" i dotyczy jednostki redakcyjnej.

Przypis ogólny jest zaznaczony odnośnikiem "*" i dotyczy całego aktu prawnego. Występuje zawsze w nagłówku za tytułem.

Kliknięcie odnośnika przypisu powoduje wyświetlenie jego treści.

 

Hipertekst formalny i merytoryczny

Powołania (odesłania do) innych aktów prawnych w tekście aktu podkreślone linią ciągłą lub przerywaną są linkami do tak oznaczonych przepisów.

Hipertekst formalny jest wyróżniony linią ciągłą. Umożliwia wyświetlenie tak oznaczonej jednostki redakcyjnej (lub całego aktu), na którą powołano się w tekście.

Hipertekst merytoryczny jest wyróżniony linią przerywaną. Jest dostępny w obowiązujących obecnie wersjach tekstów Konstytucji, kodeksów i ważniejszych ustaw. Hipertekst merytoryczny odsyła do grupy aktów regulujących daną materię. Umożliwia wyświetlenie w podglądzie listy tych aktów. Hipertekst merytoryczny sporządza Redakcja LEX.

 

Wywołanie innych dokumentów

Z tekstu aktu prawnego za pomocą linków można wywołać dokumenty powiązane z całym tekstem lub określoną jednostką redakcyjną, jak np. akty wykonawcze, orzeczenia sądów, komentarze, monografie itd.

 

Kursywa w tekście aktu prawnego

Kursywa w treści aktu prawnego ma różne znaczenie w zależności od rodzaju aktu prawnego:

W aktach prawa powszechnego:

Kursywą będzie oznaczona fraza (pewne określone sformułowanie), która została uznana za niezgodną z Konstytucją wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.

Kursywą będą objęte są również stawki, które były zmienione przynajmniej 1 raz (aktualność kwot weryfikuje przypis do konkretnej stawki).

W aktach prawa europejskiego:

Kursywą będzie oznaczona fraza (pewne określone sformułowanie), której nieważność stwierdzono wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości bądź Sądu ds. Służby Publicznej.

W aktach prawa miejscowego:

Kursywą będzie oznaczona fraza (pewne określone sformułowanie), której nieważność stwierdzono wyrokiem WSA, rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody bądź uchwałą regionalnej izby obrachunkowej.

 

Dokumenty powiązane

Funkcja Dokumenty powiązane  wyświetla kategorie dokumentów w programie, które powiązane są z danym aktem prawnym. Kliknięcie na którąkolwiek z kategorii spowoduje przejście do listy dokumentów.

Na szczególną uwagę zasługuje pole Akty prawne, gdzie prezentowane są wszystkie możliwe relacje, w które akt wchodzi z innymi aktami prawnymi (w charakterze czynnym lub biernym):

- Akty zmieniające lub Akty zmieniane - zmiana, sprostowanie błędów, zmiana pośrednia, zmiana przeniesiona lub uzupełnienie;

- Akty uchylane lub Akty uchylające - uchylenie wyraźne, pośrednie lub generalne;

- Akty wykonywane lub Akty wykonawcze - akt wykonujący (czyli wykonawczy) lub wykonywany;

- Akty wprowadzane lub Akty wprowadzające

- Akty interpretujące lub Akty interpretowane;

- Akty implementowane lub Akty implementujące;

- Akty zastępujące lub Akty zastępowane.

Nazwa relacji jest linkiem, z którego można otworzyć listę dokumentów wchodzących w daną relację.

Zmiana przeniesiona to zmiana aktu prawnego, która została opublikowana przed ogłoszeniem tekstu jednolitego, a weszła w życie po ogłoszeniu tekstu jednolitego danego aktu.

Pod względem formalnym, w identyfikacji zmienianego aktu prawnego zostało wskazane pierwotne miejsce publikacji. Jednakże, zanim ta konkretna zmiana zdążyła wejść w życie, opublikowano tekst jednolity i zmiany wynikające z tej wcześniej opublikowanej ustawy zmieniającej zostały przez redakcję Systemu Informacji Prawnej naniesione już na tekst jednolity.

Pod względem wpływu tej zmiany na treść aktu, nie różni się ona niczym niż od każdej innej zmiany treści. Jednakże dla porządku oznaczana jest za pomocą skrótu „zm. przen.”

Relacja "Akty implementowane" dotyczy aktów prawa powszechnego, resortowego i miejscowego (a także projektów) implementujących akty prawa europejskiego. Relacja"implementowany przez" dotyczy odpowiednio - implementowanych aktów prawa europejskiego.

Relacja „zastąpienie” posiada stronę:
- czynną „Zastępuje” – dla aktu będącego następcą prawnym, relacja wskazuje na akt, który w danym przedmiocie regulacji obowiązywał poprzednio, a utracił moc obowiązującą na skutek uchylenia pośredniego lub wejścia w życie regulacji zawartej w nowym akcie, przy jednoczesnym braku relacji uchylenia wyraźnego z jego strony,
- bierną „Zastępowany przez” – dla aktu, który utracił moc obowiązującą na skutek uchylenia pośredniego lub na skutek wejścia w życie regulacji zawartej w nowym akcie i jednoczesnym braku relacji uchylenia wyraźnego, relacja wskazuje na akt będący w danym przedmiocie regulacji następcą prawnym aktu nieobowiązującego.
Relacja ta występuje tylko pomiędzy aktami o randze podustawowej.

W programie kolejne teksty jednolite danego aktu prawnego stanowią jeden obiekt w bazie i jako taki są prezentowane. Dostęp do poprzednich tekstów jednolitych danego aktu możliwy jest z listy wersji dokumentu.

Słowa kluczowe

Funkcja ta pozwala na wyświetlenie listy dokumentów najbardziej pasujących merytorycznie do danego słowa kluczowego. Listę słów kluczowych można przewijać podobnie jak treść aktu prawnego.

 

Orzeczenia i pisma urzędowe

Listy orzeczeń oraz pism urzędowych

Orzeczenia i pisma urzędowe prezentowane są w postaci listy przynależnej do właściwego merytorycznie Hasła. Obejmuje ona orzeczenia sądów polskich, szeroko pojęte orzecznictwo europejskie (orzeczenia strasburskie, luksemburskie i krajowe), a także pisma urzędowe zawierające wytyczne wydane przez organy państwowe.

Listę Orzeczeń i Pism urzędowych można filtrować wybierając dane widoczne w lewej części okna. Po kliknięciu w jedną z pozycji, lista zostanie automatycznie zawężona. W przypadku orzeczeń europejskich (strasburskich oraz luksemburskich) możliwe jest również zawężanie na podstawie wersji językowych.

Ponad listą prezentowane jest aktualnie przeglądane Hasło wraz Podhasłami niższych rzędów (jeżeli istnieją). Klikając w ikonę  można przemieszczać się pomiędzy Podhasłami (wybierając je z rozwijanego menu).

Do zawężania listy służy również funkcja Wyszukaj w wynikach. Pozwala ona na wskazywanie kolejnych ciągów znaków (słów, sygnatur itp.), które powinny znajdować się w interesujących Użytkownika dokumentach. Po wpisaniu słowa należy kliknąć na ikonę , a program sam uaktualni listę wyników, a dodane słowo widoczne będzie w liście tagów u góry ekranu. Użytkownik może swobodnie dodawać i usuwać poszczególne ciągi znaków, a program sam odpowiednio zmodyfikuje wyświetlaną listę. Aby usunąć słowo z kryteriów zawężania listy należy kliknąć na znak  znajdujący się obok niego.

Orzeczenia opisywane są na liście przez:

- ikonę orzeczenia: sądu bądź administracji ,

 - przed sygnaturą, jeśli orzeczenie należy do Nowości;

- sygnaturę orzeczenia,

- rodzaj orzeczenia, np. wyrok, uchwała itd.,

- sąd lub organ, np. SN, GKO itd.,

- miejsce publikacji, tj. skrót wydawnictwa, rok, numer i pozycja/strona, np. OSNKW 2005/9/87; w przypadku orzeczeń publikowanych tylko w bazie Lex wyświetla się numer orzeczenia, np. LEX nr 180637.,

- data wydania orzeczenia.

Pisma urzędowe opisywane są na liście przez:

 - ikonę pisma urzędowego,

 - przed sygnaturą, jeśli pismo należy do Nowości,

- sygnatura pisma urzędowego,

- tytuł pisma urzędowego,

- organ, który wydał pismo,

- miejsce publikacji, tj. skrót wydawnictwa, rok, numer i pozycja/strona, bądź adres internetowy strony, na której zostało pismo opublikowane,

- datę wydania pisma,

- status (aktualne bądź nieaktualne)

 

Tekst orzeczenia bądź pisma urzędowego

Tekst orzeczenia zawiera:

- dane o orzeczeniu, takie jak np. sygnatura, rodzaj orzeczenia, sąd itp.;

- tezę (tezy) orzeczenia wraz z ich oceną obowiązywania (jeżeli została sformułowana); pod ikoną wskazano przepisy powiązane z tezą,

- uzasadnienie orzeczenia (jeśli jest dostępne), pod ikoną wskazano przepisy powiązane z uzasadnieniem.

- powiązane dokumenty, czyli listę powiązanych aktów prawnych, a także wykaz orzeczeń cytujących, czyli takich, w których powołane dane orzeczenie, orzeczeń cytowanych, czyli takich, które zostały powołane w danym orzeczeniu oraz publikacji powiązanych z orzeczeniem.

Tezy zamieszczonych w programie orzeczeń i pism urzędowych opracowywane są przez redakcje wydawnictw, w który orzeczenia zostały opublikowane.

Tezy pod względem oceny obowiązywania mogą być oznaczone jako aktualne, archiwalne bądź (tylko w przypadku orzeczeń) nieoceniane co do aktualności.

Podobnie jak dla Aktów prawnych, dla orzeczeń i pism urzędowych dostępne są zakładki:

Zakładka Dokument:
 -
Szukaj w treści - pozwala na znalezienie w treści dokumentu określonego ciągu znaków, ikona  włącza/wyłącza podświetlenie w tekście wyników wyszukiwania, pomiędzy poszczególnymi wynikami można przemieszczać się przy pomocy strzałek,

 - Spis treści - pozwala na szybkie przemieszczanie się pomiędzy częściami aktu prawnego.

 

Zakładka Eksport - umożliwia:

- ustawienie parametrów wydruku (rodzaj i rozmiar czcionki, dodatkowe informacje dołączone do wydruku),

 - wydruk dokumentu,

 - eksport treści dokumentu do pliku,

 - wysyłkę danego dokumentu na wskazany e-mail,

 


Zakładka Narzędzia - umożliwia:

- dodanie dokumentu do Aktówki,

- sporządzenie Notatki.


Zakładka Widok:

- - zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki.

 

W przypadku, gdy tekst orzeczenia dostępny jest w kilku językach (dotyczy to przede wszystkim orzecznictwa europejskiego), aktywna jest dodatkowo zakładka Wersje językowe. Ponadto podczas korzystania z wersji językowej orzeczenia można wyświetlić tłumaczenie danego słowa. W tym celu należy kliknąć dwukrotnie w wybrane słowo, a następnie na wyświetloną ikonę  i w nowym oknie wybrać interesujące nas słowo.


 

Komentarze i Publikacje

Komentarze i Publikacje to szeroko pojęte materiały autorskie tworzone na zamówienie wydawnictwa Wolters Kluwer. Dostęp do nich możliwy jest przez wyszukiwanie pełnotekstowe (gdy dokument zawiera poszukiwaną frazę) bądź też za pomocą Haseł. W Hasłach poszczególne rodzaje Publikacji zostały ujęte w formie Podkategorii.

Lista Komentarzy i  Publikacji w Haśle

W głównej części okna wyświetla się lista Komentarzy i Publikacji. Poszczególne pozycje oznaczone są przez (w zależności od rodzaju Publikacji):

- ikonę właściwą dla danego rodzaju Publikacji,

 - przed identyfikatorem, jeśli Publikacja należy do Nowości,

- tytuł,

- wydawnictwo,

- data,

- autor,

- rodzaj Publikacji.

Listę Publikacji można zawęzić, wybierając podkategorie widoczne w lewym panelu. Domyślnie jest wyświetlana lista wszystkich dokumentów.

Ponad listą prezentowane jest aktualnie przeglądane Hasło wraz Podhasłami niższych rzędów (jeżeli istnieją). Klikając w ikonę  można przemieszczać się pomiędzy Podhasłami (wybierając je z rozwijanego menu).

Do zawężania listy służy również funkcja Wyszukaj w wynikach. Pozwala ona na wskazywanie kolejnych ciągów znaków (słów, sygnatur itp.), które powinny znajdować się w interesujących Użytkownika dokumentach. Po wpisaniu słowa należy kliknąć na ikonę , program sam uaktualni listę wyników, a dodane słowo widoczne będzie w liście tagów u góry ekranu. Użytkownik może swobodnie dodawać i usuwać poszczególne ciągi znaków; program sam odpowiednio zmodyfikuje wyświetlaną listę. Aby usunąć słowo z kryteriów zawężania listy należy kliknąć na ikonę  znajdującą się obok niego.

W przypadku, gdy Publikacja nie posiada treści, prezentowana jest jedynie w formie notki bibliograficznej.

Komentarze

Wszystkie komentarze zawarte w programie i wydane przez Wolters Kluwer (LEX, Oficyna, Zakamycze) oraz LexisNexis Polska mają dołączony pełny tekst.

Komentarze w Haśle prezentowane są w postaci listy wynikowej. Kliknięcie na tytuł na liście z komentarzami otwiera tekst publikacji lub w przypadku braku tekstu - jego metrykę. Przy większości komentarzy prezentowana jest miniaturka ich okładki; tam gdzie to niemożliwe, zastąpiono ją ikoną .

W metrykach komentarzy znajdują się następujące informacje:

- autor publikacji;

- tytuł publikacji;

- wydawnictwo i rok publikacji;

- stan prawny publikacji.

Treść komentarza została podzielona na części odpowiednio do jednostek redakcyjnych aktu prawnego, którego dotyczy. Do poruszania się pomiędzy poszczególnymi częściami komentarza służy zakładka Dokument. Dostępne tam ikony pozwalają na:

  - przechodzenie pomiędzy poszczególnymi częściami komentarze
- Spis treści - pozwala na szybkie przemieszczanie się do wybranej części monografii

- Wersje - pozwala na wyświetlenie treści komentarze w określonym stanie prawnym

- Szukaj w treści - pozwala na znalezienie w treści dokumentu określonego ciągu znaków, ikona  włącza/wyłącza podświetlenie w tekście wyników wyszukiwania, pomiędzy wynikami można przemieszczać się przy pomocy strzałek

 

Zakładka Eksport - umożliwia:

- ustawienie parametrów wydruku (rodzaj i rozmiar czcionki, dodatkowe informacje dołączone do wydruku),

 - wydruk dokumentu,

 - eksport treści dokumentu do pliku,

 - wysyłkę danego dokumentu na wskazany e-mail,

- stworzenie i skopiowanie przywołania publikacji na potrzeby cytowania w innych dokumentach.


Zakładka Narzędzia - umożliwia:

- dodanie dokumentu do Aktówki,

- sporządzenie Notatki.


Zakładka Widok:

- - zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki.


W prawej części okna z komentarzem znajdują się Dokumenty powiązane zawierające odnośniki do merytorycznie powiązanych z komentarzem dokumentów w bazie.

 

Pozostałe Publikacje

W programie, oprócz Komentarzy,  dostępnych jest wiele innych rodzajów Publikacji. Do najważniejszych z nich należą:

 

Monografie 

Wszystkie monografie zawarte w programie i wydane przez Wolters Kluwer (LEX, Oficyna, Zakamycze) oraz LexisNexis Polska mają dołączony pełny tekst.

Monografie w Haśle prezentowane są w postaci listy wynikowej. Kliknięcie na tytuł na liście z monografiami otwiera tekst publikacji lub w przypadku braku tekstu - jego metrykę. Przy większości monografii prezentowana jest miniaturka ich okładki; tam gdzie to niemożliwe, zastąpiono ją ikoną .

W metrykach monografii znajdują się następujące informacje:

- autor publikacji;

- tytuł publikacji;

- wydawnictwo i rok publikacji;

Ponadto metryka może zawierać informacje na temat nagród w konkursach, którymi wyróżniono daną monografię.

Treść monografii wyświetlana jest w podziale na jednostki redakcyjne: rozdziały, podrozdziały itp. Do poruszania się pomiędzy poszczególnymi częściami monografii służy zakładka Dokument. Dostępne tam ikony pozwalają na:

  - przechodzenie pomiędzy poszczególnymi częściami monografii
- Spis treści - pozwala na szybkie przemieszczanie się do wybranej części monografii

- Szukaj w treści - pozwala na znalezienie w treści dokumentu określonego ciągu znaków, ikona  włącza/wyłącza podświetlenie w tekście wyników wyszukiwania, pomiędzy wynikami można przemieszczać się przy pomocy strzałek

 

Zakładka Eksport - umożliwia:

- ustawienie parametrów wydruku (rodzaj i rozmiar czcionki, dodatkowe informacje dołączone do wydruku),

 - wydruk dokumentu,

 - eksport treści dokumentu do pliku,

 - wysyłkę danego dokumentu na wskazany e-mail,


Zakładka Narzędzia - umożliwia:

- dodanie dokumentu do Aktówki,

- sporządzenie Notatki.


Zakładka Widok:

- - zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki.

 

W prawej części okna z treścią monografii znajdują się Dokumenty powiązane zawierające odnośniki do merytorycznie powiązanych z monografią dokumentów w bazie, a także Słowa kluczowe stanowiące odnośniki do powiązanych merytorycznie Haseł.

 

Glosy

Glosy, czyli komentarze do orzeczeń, opublikowane w wydawnictwach należących do Wolters Kluwer posiadają w programie zarówno metrykę jak i pełny tekst. Pozostałe glosy posiadają jedynie metrykę.

Glosy prezentowane są w Haśle w postaci listy wynikowej. Kliknięcie w tytuł glosy spowoduje wyświetlenie metryki publikacji oraz jej pełnej treści (jeżeli jest dostępna w programie).

W metryce glosy wskazano:

- autora

- tytuł

- sygnaturę orzeczenia, którego dotyczy,

- miejsce publikacji

Pod ikoną wskazane są przepisy powiązane z glosą. Jeżeli glosa posiada tezę, przepisy powiązane z tezą wskazano osobno.

Dla glos dostępne są również następujące zakładki:

Zakładka Dokument:

- Spis treści - pozwala na szybkie przemieszczanie się do wybranej części monografii

- Szukaj w treści - pozwala na znalezienie w treści dokumentu określonego ciągu znaków, ikona  włącza/wyłącza podświetlenie w tekście wyników wyszukiwania, pomiędzy wynikami można przemieszczać się przy pomocy strzałek

 

Zakładka Eksport - umożliwia:

- ustawienie parametrów wydruku (rodzaj i rozmiar czcionki, dodatkowe informacje dołączone do wydruku),

 - wydruk dokumentu,

 - eksport treści dokumentu do pliku,

 - wysyłkę danego dokumentu na wskazany e-mail,


Zakładka Narzędzia - umożliwia:

- dodanie dokumentu do Aktówki,

- sporządzenie Notatki.


Zakładka Widok:

- - zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki.

 

W prawej części okna z treścią glosy znajdują się Dokumenty powiązane zawierające odnośniki do merytorycznie powiązanych z glosą dokumentów w bazie, a także Słowa kluczowe stanowiące odnośniki do powiązanych merytorycznie Haseł.

 

Komentarze praktyczne

Komentarze praktyczne to publikacje autorskie pisane na zamówienie Wolters Kluwer. W komentarzu praktycznym autor omawia konkretne zagadnienie związane z procesem stosowaniem prawa zwracając uwagę na konkretne trudności, które mogą pojawić się w jego trakcie. Cechą publikacji jest zwięzłość i brak rozważań teoretyczno-prawnych.

Komentarze praktyczne prezentowane są w postaci listy wynikowej. Kliknięcie w tytuł spowoduje wyświetlenie metryki publikacji oraz jej pełnej treści.

W metryce komentarza praktycznego wskazano:

- autora,

- tytuł,

- miejsce publikacji,

Pod ikoną  wskazano przepisy powiązane z komentarzem praktycznym.

Dla komentarzy praktycznych dostępne są również następujące zakładki:

Zakładka Dokument:

- Spis treści - pozwala na szybkie przemieszczanie się do wybranej części monografii

- Szukaj w treści - pozwala na znalezienie w treści dokumentu określonego ciągu znaków, ikona  włącza/wyłącza podświetlenie w tekście wyników wyszukiwania, pomiędzy wynikami można przemieszczać się przy pomocy strzałek

 

Zakładka Eksport - umożliwia:

- ustawienie parametrów wydruku (rodzaj i rozmiar czcionki, dodatkowe informacje dołączone do wydruku),

 - wydruk dokumentu,

 - eksport treści dokumentu do pliku,

 - wysyłkę danego dokumentu na wskazany e-mail,


Zakładka Narzędzia - umożliwia:

- dodanie dokumentu do Aktówki,

- sporządzenie Notatki.


Zakładka Widok:

- - zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki.

 

W prawej części okna z treścią komentarza praktycznego znajdują się Dokumenty powiązane zawierające odnośniki do merytorycznie powiązanych z komentarze praktycznym dokumentów w bazie, a także Słowa kluczowe stanowiące odnośniki do powiązanych merytorycznie Haseł.

 

Wiadomości

Wiadomości to krótkie informacje o najważniejszych wydarzeniach związanych z szeroko pojętym prawem (zmiany w aktach oraz wymiarem sprawiedliwości). W ich skład wchodzą dokumenty autorskie tworzone przez Redakcję LEX oraz materiały stanowiące przegląd prasy.

Wiadomości nie są oceniane pod względem aktualności.

Dla wiadomości dostępne są również następujące zakładki:

Zakładka Dokument:

- Szukaj w treści - pozwala na znalezienie w treści dokumentu określonego ciągu znaków, ikona  włącza/wyłącza podświetlenie w tekście wyników wyszukiwania, pomiędzy wynikami można przemieszczać się przy pomocy strzałek

 

Zakładka Eksport - umożliwia:

- ustawienie parametrów wydruku (rodzaj i rozmiar czcionki, dodatkowe informacje dołączone do wydruku),

 - wydruk dokumentu,

 - eksport treści dokumentu do pliku,

 - wysyłkę danego dokumentu na wskazany e-mail,


Zakładka Narzędzia - umożliwia:

- dodanie dokumentu do Aktówki,


Zakładka Widok:

- - zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki.

 

Inne publikacje dostępne w programie

Wśród innych publikacji dostępnych w Programie dostępne są również:

- linie orzecznicze, czyli dokumenty autorskie, których zadaniem jest prezentacja istniejących poglądów interpretacyjnych organów orzeczniczych (organów administracji oraz sądów) w kontekście określonego zagadnienia prawnego

- bibliografia LEX, czyli noty bibliograficzne publikacji prawniczych.

- poradniki,

- artykuły z czasopism prawniczych

- omówienia orzeczeń europejskich

- testy z zakresu różnych aktów prawnych.
 

Analizy

Analizy - oznaczone ikoną - to zestawienia różnych rodzajów dokumentów powiązanych tematycznie z konkretnym zagadnieniem, np. "podróże służbowe krajowe", "amortyzacja budynków i lokali" itp. W skład analizy mogą wchodzić:
- akty prawne;
- komentarze;
- monografie;
- pytania i odpowiedzi;
- orzeczenia;
- glosy;
- pisma urzędowe;
- wzory dokumentów;
- normy;
- zestawienia;
- bibliografia;
- linki do tekstów źródłowych;
- odesłania do analiz powiązanych;
- słowa kluczowe powiązane z analizami podobnych zagadnień;
- inne dokumenty.

Poszczególne kategorie dokumentów zebrane są w boksach widocznych w głównym oknie.

Pod ikoną  wskazano przepisy powiązane z analizą.

Dla Analiz dostępne są również zakładki:

Zakładka Dokument - prezentowane są tam Słowa kluczowe odsyłające do zbliżonych tematycznie Haseł.

Zakładka Eksport - umożliwia:

- ustawienie parametrów wydruku (rodzaj i rozmiar czcionki, dodatkowe informacje dołączone do wydruku),

 - wydruk dokumentu,

 

Zakładka Narzędzia - umożliwia:

- dodanie dokumentu do Aktówki,

- sporządzenie Notatki.


Zakładka Widok:

- - zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki.

 

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi to dostępna w Hasłach baza dokumentów zawierających wyjaśnienia problemów prawnych wysyłanych do Redakcji LEX przez Użytkowników.

Pytania i odpowiedzi oznaczone są ikoną  .

Na liście pytań i odpowiedzi dostępnych w Haśle widoczne są:

- tytuł pytania,

- rodzaj i numer dokumentu,

- wskazanie kiedy została udzielona odpowiedź na pytanie,

- autor odpowiedzi.

Po wyświetleniu treści pytania i odpowiedzi dane te zostaną wyświetlone u góry okna. Dodatkowo wskazany będzie status obowiązywania: aktualne bądź archiwalne.

Ponad listą Pytań i odpowiedzi prezentowane jest aktualnie przeglądane Hasło wraz Podhasłami niższych rzędów (jeżeli istnieją). Klikając w ikonę  można przemieszczać się pomiędzy Podhasłami (wybierając je z rozwijanego menu).

Tekst Pytania i odpowiedzi zawiera opis problemu prawnego i odpowiedź specjalisty, wraz z linkami do powoływanych przepisów.

Dla Pytań i odpowiedzi dostępne są również następujące zakładki:

Zakładka Dokument:

- Szukaj w treści - pozwala na znalezienie w treści dokumentu określonego ciągu znaków, ikona  włącza/wyłącza podświetlenie w tekście wyników wyszukiwania, pomiędzy wynikami można przemieszczać się przy pomocy strzałek

 

Zakładka Eksport - umożliwia:

- ustawienie parametrów wydruku (rodzaj i rozmiar czcionki, dodatkowe informacje dołączone do wydruku),

 - wydruk dokumentu,

 - eksport treści dokumentu do pliku,

 - wysyłkę danego dokumentu na wskazany e-mail,


Zakładka Narzędzia - umożliwia:

- dodanie dokumentu do Aktówki,

- sporządzenie Notatki.


Zakładka Widok:

- - zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki.

 

W prawej części okna z treścią Pytania i odpowiedzi znajdują się Dokumenty powiązane zawierające odnośniki do merytorycznie powiązanych z monografią dokumentów w bazie, a także Słowa kluczowe stanowiące odnośniki do powiązanych merytorycznie Haseł.

 

Wzory i narzędzia

Kategoria Wzory i narzędzia obejmuje dostępne w programie Wzory dokumentów, Zestawienia, Kalkulatory, Słowniki i Normy.

Listę dokumentów w danym Haśle można filtrować wybierając dane z listy widocznej w lewej części okna. Powyżej znajdują się pokrewne merytorycznie Hasła. Kliknięcie na jedno z nich spowoduje wyświetlenie listy powiązanych z nim Wzorów i narzędzi.

Ponad listą prezentowane jest aktualnie przeglądane Hasło wraz Podhasłami niższych rzędów (jeżeli istnieją). Klikając w ikonę  można przemieszczać się pomiędzy Podhasłami (wybierając je z rozwijanego menu).

Do zawężania listy służy również funkcja Wyszukaj w wynikach. Pozwala ona na wskazywanie kolejnych ciągów znaków (słów, sygnatur itp.), które powinny znajdować się w interesujących Użytkownika dokumentach. Po wpisaniu słowa należy kliknąć na ikonę , a program sam uaktualni listę wyników, a dodane słowo widoczne będzie w liście tagów u góry ekranu. Użytkownik może swobodnie dodawać i usuwać poszczególne ciągi znaków, a program sam odpowiednio zmodyfikuje wyświetlaną listę. Aby usunąć słowo z kryteriów zawężania listy należy kliknąć na ikonę  znajdującą się obok niego.

Wzory i narzędzia opisywane są na liście przez:

 - ikonę wzoru bądź kalkulatora

- przed tytułem, jeśli dokument należy do Nowości;

- tytuł,

- miejsce publikacji,

- rodzaj dokumentu.

Dodatkowo, po wejściu w treść wzoru, widoczna jest metryka, która może zawierać informacje o:

- autorze wzoru (jeżeli wzór został ogłoszony w oficjalnym publikatorze, będzie tam podane jego miejsce publikacji)

- rodzaju dokumentu (np. pozew, wniosek, decyzja)

- stronie bądź składającym,

- powiązanych przepisach.

Dla wzorów dostępne są następujące zakładki:

Zakładka Dokument:

Pobierz wzór - pozwala zapisać plik wzoru w określonym formacie (np. *.doc, *.rtf, *.pdf); w zależności od formatu pliku widoczna będzie właściwa ikona.

Pobierz formularz - pozwala pobrać formularz (jeżeli jest dostępny) do wypełnienia w określonym formacie; w zależności od formatu pliku widoczna będzie właściwa ikona.

- Szukaj w treści - pozwala na znalezienie w treści dokumentu określonego ciągu znaków, ikona  włącza/wyłącza podświetlenie w tekście wyników wyszukiwania, pomiędzy wynikami można przemieszczać się przy pomocy strzałek.

- Wersje - podgląd wersji wzoru (jeżeli są dostępne) wraz z zakresem ich obowiązywania.

Zakładka Narzędzia - umożliwia:

- dodanie dokumentu do Aktówki,

- sporządzenie Notatki.


Zakładka Widok:

- - zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki.

 

Z linku widocznego po prawej stronie okna, w części Dokumenty powiązane , można przejść do powiązanych ze wzorem aktów prawnych, analiz i innych publikacji.

Słowa kluczowe  widoczne po prawej stronie odsyłają do zbliżonych tematycznie Haseł.

 

Kalkulatory to zbiór narzędzi służących do obliczania podatków, opłat i innych kwot wynikających z przepisów prawnych. Podwójne kliknięcie na wybranym tytule widocznym na liście wyświetla wybrany kalkulator.

 

Zestawienia to autorskie wykazy danych przydatnych w codziennej pracy z programem.

 

W programie dostępne są następujące słowniki:

- A. Kilian, A. Kilian, Słownik języka prawniczego i ekonomicznego. Niemiecko-polski, Wolters Kluwer 2014.

- A. Kilian, A. Kilian, Słownik języka prawniczego i ekonomicznego. Polsko-niemiecki, Wolters Kluwer 2014.

- A. Machowska, Słownik terminologii prawniczej polsko-francuski, LEX 2012.

- A. Machowska, Słownik terminologii prawniczej francusko-polski, LEX 2013.

- M.A. Nowicki, Słownik Europejskiej Konwencji Praw Człowieka angielsko-francusko-polski z objaśnieniami, Lex/el. 2013

- R. Bujalski, Angielsko-polski słownik orzecznictwa sądów europejskich, LEX/el., 2014.

Słowniki dostępne są jedynie poprzez Zasoby programu.

Lista haseł w słowniku

Hasła słownikowe dostępne są na jednej liście, uszeregowane alfabetycznie i oznaczone ikoną . Po kliknięciu w hasło słownikowe jego znaczenie zostanie wyświetlone w nowym oknie.

Listę haseł można zawężać wybierając jeden z wymienionych wyżej słowników widocznych w lewym panelu słowników. Po kliknięciu w pozycję, lista zostanie automatycznie zawężona.

Do zawężania listy służy również funkcja Wyszukaj w wynikach. Pozwala ona na wskazywanie kolejnych ciągów znaków, które powinny znajdować się w interesującym Użytkownika słowie (haśle słownikowym). Po wpisaniu słowa należy kliknąć na ikonę , a program sam uaktualni listę wyników; dodane słowo widoczne będzie w liście tagów u góry ekranu. Użytkownik może swobodnie dodawać i usuwać poszczególne ciągi znaków, a program sam odpowiednio zmodyfikuje wyświetlaną listę. Aby usunąć słowo z kryteriów zawężania listy należy kliknąć na znak  znajdujący się obok niego.

Znaczenie słowa

Po kliknięciu w hasło słownikowe wyświetlone zostanie jego tłumaczenie wraz z informacją, z którego słownika pochodzi.

W oknie z tekstem dokumentu dostępne są również zakładki z przydatnymi funkcjonalnościami:

Zakładka Eksport - umożliwia:

 - ustawienie parametrów wydruku (rodzaj i rozmiar czcionki, dodatkowe informacje dołączone do wydruku),

 - wydruk dokumentu,

 - eksport treści dokumentu do pliku,

Zakładka Narzędzia - umożliwia:

 - dodanie dokumentu do Aktówki,

 - sporządzenie Notatki.

Zakładka Widok:

 - zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki.

 

Dokumenty z kategorii Normy zawierają wskazówki dotyczące jakości wyrobów stosowanych w budownictwie bądź dobrych praktykach z zakresu BHP. W zależności od posiadanych praw autorskich część norm zawiera pełną treść, inne jedynie skrótowy opis lub metrykę dokumentu.

Lista norm

Dostępne normy widoczne są na jednej liście, uszeregowane wg daty dodania i oznaczone ikoną . Każda norma posiada widoczny numer oraz tytuł. Dodatkowo normy oceniane są jako aktualne bądź nieaktualne.

Listę norm można zawężać wybierając jedno ze słów kluczowych widocznych w lewym panelu słowników. Po kliknięciu w pozycję, lista zostanie automatycznie zawężona.

Do zawężania listy służy również funkcja Wyszukaj w wynikach. Pozwala ona na wskazywanie kolejnych ciągów znaków, które powinny znajdować się w interesującej Użytkownika normie. Po wpisaniu słowa należy kliknąć na ikonę , a program sam uaktualni listę wyników; dodane słowo widoczne będzie w liście tagów u góry ekranu. Użytkownik może swobodnie dodawać i usuwać poszczególne ciągi znaków, a program sam odpowiednio zmodyfikuje wyświetlaną listę. Aby usunąć słowo z kryteriów zawężania listy należy kliknąć na znak  znajdujący się obok niego.

Treść i metryka normy

Po kliknięciu w normę wyświetlona zostanie jej treść (jeśli ją posiada) lub jej opis albo metryka. Widoczne będą również dane dotyczące autora, daty publikacji oraz daty wycofania. W prawym panelu prezentowane są również  dokumenty powiązane: normy zastępowane przez aktualnie przeglądaną normę, bądź normy ją zastępujące.

Dla norm dostępne są zakładki:

Zakładka Dokument:

 - Szukaj w treści - pozwala na znalezienie w treści dokumentu określonego ciągu znaków, ikona  włącza/wyłącza podświetlenie w tekście wyników wyszukiwania, pomiędzy poszczególnymi wynikami można przemieszczać się przy pomocy strzałek. Zakładka jest aktywna jedynie gdy norma posiada treść.

Zakładka Eksport - umożliwia:

- ustawienie parametrów wydruku (rodzaj i rozmiar czcionki, dodatkowe informacje dołączone do wydruku),

 - wydruk dokumentu,

 - eksport treści dokumentu do pliku,

 - wysyłkę danego dokumentu na wskazany e-mail,

Zakładka Narzędzia - umożliwia:

- dodanie dokumentu do Aktówki,

- sporządzenie Notatki.

Zakładka Widok:

 - zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0