Serwis Wolters Kluwer Polska SA -  Pomoc Techniczna
Obserwuj

Akty prawne - Tekst dokumentu

Po kliknięciu na akt prawny widoczny na liście, wyświetla się okno z tekstem aktu prawnego prezentowanym w centralnej części ekranu.

 W górnej części okna wyświetlane są:

- tytuł przeglądanego aktu,

- dane dotyczące miejsca (identyfikator) i daty publikacji; kliknięcie na ikonę  wyświetli listę ogłoszonych tekstów jednolitych dla aktu, kliknięcie na ikonę  spowoduje pobranie tekstu w formacie pdf. W przypadku, gdy np. tekst pierwotny aktu prawnego oraz tekst jednolity mają tę samą datę ogłoszenia, bądź występują dwa ujednolicenia tekstu aktu prawnego na tę samą datę, Użytkownik zobaczy obydwa identyfikatory.

- status obowiązywania, wraz z podaniem zakresu czasowego prezentowanej wersji (wersja od - do). Kliknięcie w jedną z dat otworzy nowe okno, w którym prezentowana jest historia zmian w akcie: data wydarzenia, rodzaj, identyfikator i jednostka aktu w relacji, a także:

 - odnośnik do uzasadnienia projektu ustawy

 - komentarz do nowego aktu prawnego lub zmiany (jeżeli jest dostępny).

W nowym oknie kolor pionowej kreski odpowiada statusowi danej wersji, natomiast otwarta wersja oznaczona jest kropką.

Poniżej widoczne są również informacje o:

- dacie wejścia w życie aktu bądź dacie/datach wygaśnięcia (jeśli są znane)

- nr CELEX - w przypadku aktów prawa unijnego.

Od dnia 1 stycznia 2012 r. akty prawne publikowane w dziennikach urzędowych wydawane są z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym, z pominięciem numeru dziennika. Wynika to z wejścia w życie ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 117, poz. 676).

W efekcie akty prawne opublikowane po 31 grudnia 2011 r. prezentowane są bez uwzględnienia numeru dziennika, np. Dz.U.2012.1.

W przypadku projektu ustawy nagłówek tekstu zawiera informacje o:

- kadencji Sejmu i numerze druku,

- tytule projektu,

- statusie obowiązywania,

- wersji dokumentu.

Poniżej widoczne są informacje o wnioskodawcy oraz dacie zgłoszenia.

Niepublikowane wyroki Trybunału Konstytucyjnego

 

W określonych przypadkach prezentowana jest informacja „Nieogłoszony wyrok TK”, umieszczona przy statusie aktu prawnego. Oznacza to, że akt był rozpatrywany przez Trybunał Konstytucyjny, ale wyrok w tej sprawie nie został ogłoszony we właściwym miejscu publikacji.

 

Szczegółowe informacje na ten temat wyświetlane są na prawym marginesie tekstu aktu prawnego.  Można się z nimi zapoznać po najechaniu kursorem na informację wyświetlaną w polu Adnotacje i kliknięciu w odnośnik "Zobacz więcej".

Informacje o nieogłoszonych wyrokach prezentowane są domyślnie. Jeżeli Użytkownik nie chce, by informacje były prezentowane, powinien przejść do Ustawień programu i odznaczyć tam pole "pokazuj adnotacje dotyczące nieogłoszonych wyroków TK".

 

W oknie z tekstem dokumentu dostępne są również zakładki z przydatnymi funkcjonalnościami:

Zakładka Dokument:

 - Przejdź do - pozwala na przejście do wybranej jednostki redakcyjnej aktu prawnego,
 - Spis treści - pozwala na szybkie przemieszczanie się pomiędzy częściami aktu prawnego,
 - Wersje - umożliwia wyświetlenie wersji czasowych aktu prawnego,

 - Szukaj w treści - pozwala na znalezienie w treści dokumentu określonego ciągu znaków, ikona  włącza/wyłącza podświetlenie w tekście wyników wyszukiwania, pomiędzy poszczególnymi wynikami można przemieszczać się przy pomocy strzałek,

 - Pokaż zmiany - wyświetlenie i podgląd zmian w tekście; program wyświetla ilość zmian w tekście oraz umożliwia przechodzenie między nimi przy użyciu strzałek; w przypadku projektów ustaw funkcjonalność pokazuje zmiany między wersjami projektu na poszczególnych etapach procesu legislacyjnego.

- Opis projektu - tylko dla projektów ustaw - odnośnik do szczegółowego uzasadnienia projektu dostępnego na stronach sejmowych.

Zakładka Eksport:

 - wydruk dokumentu,

 - ustawienie parametrów wydruku (rodzaj i rozmiar czcionki, dodatkowe informacje dołączone do wydruku, dane metrykalne dokumentu, zaznaczone różnice w porównaniu do poprzedniej wersji dokumentu, adnotacje - w tym informacje o nieogłoszonych wyrokach Trybunału Konstytucyjnego),

 - eksport treści dokumentu do pliku,

 - wysyłkę danego dokumentu na wskazany e-mail. W momencie, gdy w lewym panelu zostanie zaznaczona opcja  "Porównanie z poprzednią wersją", w mailu zostaną zaznaczone zmiany w akcie prawnym w stosunku do poprzedniej wersji aktu prawnego.

 - stworzenie i skopiowanie nazwy lub identyfikatora aktu na potrzeby cytowania w innych dokumentach.

Zakładka Narzędzia:

- dodanie dokumentu do Aktówki,

 - ustawienie dla dokumentu powiadomień - Alertów,

 - sporządzenie Notatki.

 

Zakładka Widok:

widok.png

 - wybór czcionki, która ma być używana w programie

 - zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki

 - wybór wysokiego kontrastu 

do_czytania.png - wyświetlanie tekstu dokumentu w Trybie do czytania tj. na pełnej szerokości ekranu

Zakładka Wersje językowe umożliwia dla wybranych aktów prawnych wyświetlenie ich tłumaczeń na języki obce. W przypadku aktów opublikowanych w polskich dziennikach urzędowych są to teksty uwzględniające zmiany stanu prawnego aktów. Natomiast w przypadku aktów prawa opublikowanych w dziennikach urzędowych Unii Europejskiej obcojęzyczne teksty aktów prawnych prezentowane są wyłącznie w wersji pierwotnej.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 1