Serwis Wolters Kluwer Polska SA - Pomoc Techniczna
Obserwuj

Progman iArkusz - Możliwości importów i eksportów w systemie

Progman iArkusz Możliwości importów i eksportów w systemie

W systemie istnieje możliwość Importu/eksportu danych z aplikacji tj.:

 • Import danych z systemu Progman iArkusz  - wersja 2.1014 i wyższe,
 • Import danych z systemu Arkusz organizacyjny Ka2 - wersja 7.8 i wyższe,
 • Eksport danych do SIO,
 • Eksport do EDU/iPlan,
 • Eksport do Planu ASC
 • Eksport do systemu Progman iPlan lekcji - od wersji 2.1006,
 • Import danych z systemu Progman Kadry – od wersji 8.001,
 • Eksport danych do systemu Progman Kadry  – od wersji 8.001,

 

Import danych z systemu Progman iArkusz

Aby zaimportować dane z programu Arkusz organizacyjny szkoły wersja 2.1014 i wyższa należy:

 • uruchomić system Progman iArkusz  (w którym przygotowany był arkusz z ubiegłego roku) i upewnić się czy zainstalowana jest wersja programu 2.1014 lub wyższa,
 • otworzyć ostatni arkusz, (jeżeli placówka jest zespołem szkół, należy otworzyć plik zespołu z końcówką .org)
 • z menu głównego programu wybrać opcję: Plik/Eksportuj do Arkusza Webowego,
 • następnie w dowolnej lokalizacji na dysku należy zapisać eksportowany plik (z rozszerzeniem .xml),
 • tak wyeksportowany arkusz można zaimportować do systemu Arkusza Webowego,
 • w Arkuszu Webowym należy przejść do katalogu Dane placówki, kartoteka Arkusze,
 • na pasku przycisków funkcyjnych kliknąć przycisk Import/Eksport i wybrać opcję Import danych z AO ProgMan/Ka2, następne wskazać zapisany na dysku wyeksportowany plik z rozszerzeniem .xml,
 • w trakcie importu pojawi się okno dialogowe, w którym należy przypisać importowane zajęcia edukacyjne do zajęć edukacyjnych zdefiniowanych w słowniku systemu.

Import danych zostanie zakończony jeżeli zostaną dopasowane wszystkie importowane zajęcia edukacyjne. W oknie dopasowywania zajęć w pierwszej kolumnie wyświetlają się Zajęcia importowane, w kolejnej Przedmioty słownikowe. Jeżeli w pierwszej kolumnie wyświetli się przedmiot Biologia, to w kolumnie następnej należy kliknąć w ikonę kartki z ołówkiem i z listy wybieralnej wybrać przedmiot Biologia. Jeżeli w pierwszej kolumnie wyświetli się przedmiot Język angielski dzielony w kolejnej kolumnie ze słownika należy przypisać przedmiot Język angielski.

Import danych z programu Arkusz organizacyjny Ka2

Aby zaimportować dane z systemu Progman iArkusz Ka2 wersja 7.8 i wyższa należy:

 • uruchomić program Arkusz organizacyjny Ka2 (w którym przygotowany był arkusz z ubiegłego roku) i upewnić się czy zainstalowana jest wersja programu 7.8 lub wyższa,
 • na liście arkuszy wskazać arkusz, z którego chcemy zaimportować dane,
 • sprawdzić czy w menu głównym Ustawienia/ Stałe systemu, zakładka Eksport do „Zbiorczego arkusza organizacyjnego” zaznaczona jest opcja Do pliku (eksportuj dane do pliku). Jeżeli nie jest zaznaczona, należy ją zaznaczyć.
 • w menu umieszczonym po lewej stronie wybrać katalog Operacje, a następnie wybrać opcję Eksport,
 • z dostępnych eksportów wybrać ‘Eksport do Arkusza zbiorczego (do pliku)’ i w nowo otwartym oknie
  w polu Eksportuj dane zaznaczyć opcję Arkusz organizacyjny.
 • następnie należy zapisać eksportowany plik (z rozszerzeniem .ark) w dowolnej lokalizacji na dysku, (Uwaga! Eksportowany plik może domyślnie zostać zapisany na dysku C://program Files/Ka2/arkusz/eksport/pliki/Arkusz organizacyjny.ark)
 • tak wyeksportowany plik z danymi arkusza można zaimportować do systemu,
 • w Arkuszu Webowym należy przejść do katalogu Dane placówki, kartoteka Arkusze,
 • na pasku przycisków funkcyjnych kliknąć przycisk Import/Eksport i wybrać opcję Import danych z AO ProgMan/Ka2, następnie wskazać zapisany na dysku wyeksportowany plik z rozszerzeniem .ark,
 • w trakcie importu pojawi się okno dialogowe, w którym należy przypisać importowane zajęcia edukacyjne do zajęć edukacyjnych zdefiniowanych w słowniku systemu.

Import danych zostanie zakończony jeżeli zostaną dopasowane wszystkie importowane zajęcia edukacyjne. W oknie dopasowywania zajęć w pierwszej kolumnie wyświetlają się Zajęcia importowane, w kolejnej Przedmioty słownikowe. Jeżeli w pierwszej kolumnie wyświetli się przedmiot Biologia, to w kolumnie następnej należy kliknąć w ikonę kartki z ołówkiem i z listy wybieralnej wybrać przedmiot Biologia. Jeżeli w pierwszej kolumnie wyświetli się przedmiot Język angielski dzielony w kolejnej kolumnie ze słownika należy przypisać przedmiot Język angielski.

Eksport danych do SIO

W celu wyeksportowania danych do SIO należy przejść do katalogu Dane szkoły/placówki, kartoteka Arkusze, wskazać wybrany arkusz, z listy przycisków funkcyjnych wybrać przycisk Import/Eksport, opcja Eksport do SIO. Następnie, w nowo otwartym oknie, należy wskazać plik bazy danych SIO. Eksportowane zostaną następujące dane:

Tabela N1 w SIO o nazwie Nauczyciele – dane ogólne, pola w tabeli: PESEL, Płeć, Rok urodzenia, Stopień awansu zawodowego, Deklaracja kończących staż o złożeniu wniosku w danym roku kalendarzowym, Wykształcenie, Planowane złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego.

Tabela N2 w SIO o nazwie „Podstawa prawna świadczenia pracy”, pola w tabeli: Tygodniowy wymiar zajęć, Godziny ponadwymiarowe, Staż pracy ogółem, Staż pracy pedagogiczny.

Tabela N7 w SIO o nazwie „Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela”, pola w tabeli: Przedmiot, Typy szkół, w których może uczyć.

Tabela N8 w SIO o nazwie „Inne kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela”, polaw tabeli: Rodzaj.

Tabela N9 w SIO o nazwie „Dodatkowe uprawnienia zawodowe w dziedzinie kultury fizycznej i sportu”, pola w tabeli: Rodzaj uprawnienia.

Tabela N10 w SIO o nazwie „Ukończone formy kształcenia zawodowego w poprzednim roku szkolnym”, pola w tabeli: Forma kształcenia.

Tabela N11 w SIO o nazwie „Ukończone formy doskonalenia zawodowego w poprzednim roku szkolnym.”, pola w tabeli: Rodzaj.

Eksport do EDU/ iPlan

W celu wyeksportowania danych do formatu EDU należy przejść do katalogu Dane szkoły/placówki, kartoteka Arkusze, wskazać wybrany arkusz, następnie z listy przycisków funkcyjnych wybrać przycisk Import/Eksport, opcja Eksport do EDU. Dane zostaną wyeksportowane do pliku .xml. Eksportowane dane:

Pracownicy pedagogiczni: imię, nazwisko, pesel, płeć, wykształcenie, nauczany przedmiot, etat licznik, etat mianownik, stanowisko, stopień awansu zawodowego, staż pedagogiczny, data zmiany stażu, staż ogólny, data zmiany stażu, pensja zasadnicza, dodatki;

Pracownicy administracji i obsługi: imię, nazwisko, pesel, płeć, wykształcenie, nauczany przedmiot, etat licznik, etat mianownik, stanowisko, zaszeregowanie, staż pedagogiczny, data zmiany stażu, staż ogólny, data zmiany stażu, pensja zasadnicza, dodatki;

Zajęcia edukacyjne: nazwa przedmiotu, skrót, typ zajęć;

Jednostka: nazwa placówki, typ placówki, regon, adres: ulica, numer budynku, kod pocztowy, poczta, telefon, e-mail, strona WWW, liczba poziomów nauki;

Oddział: poziom, oznaczenie , liczba poziomów, specyfika oddziału, wychowawca, przedmioty klasy.

 

Eksport do ASC

W celu wyeksportowania danych do formatu‘EDU należy przejść do katalogu Dane szkoły/placówki, kartoteka Arkusze, wskazać wybrany arkusz, następnie z listy przycisków funkcyjnych wybrać przycisk Import/Eksport, opcja Eksport doASC. Dane zostaną wyeksportowane do pliku .xml. Eksportowane dane:

Pracownicy pedagogiczni: imię, nazwisko, pesel, płeć, wykształcenie, nauczany przedmiot, etat licznik, etat mianownik, stanowisko, stopień awansu zawodowego, staż pedagogiczny, data zmiany stażu, staż ogólny, data zmiany stażu, pensja zasadnicza, dodatki;

Pracownicy administracji i obsługi: imię, nazwisko, pesel, płeć, wykształcenie, nauczany przedmiot, etat licznik, etat mianownik, stanowisko, zaszeregowanie, staż pedagogiczny, data zmiany stażu, staż ogólny, data zmiany stażu, pensja zasadnicza, dodatki;

Zajęcia edukacyjne: nazwa przedmiotu, skrót, typ zajęć;

Jednostka: nazwa placówki, typ placówki, regon, adres: ulica, numer budynku, kod pocztowy, poczta, telefon, e-mail, strona WWW, liczba poziomów nauki;

Oddział: poziom, oznaczenie , liczba poziomów, specyfika oddziału, wychowawca, przedmioty klasy;

 

Eksport do systemu Progman iPlan lekcji

W celu wyeksportowania danych do Planu lekcji (ProgMan od wersji v.2.106) należy przejść do katalogu Dane szkoły/placówki, kartoteka Arkusze, wskazać wybrany arkusz, następnie z listy przycisków funkcyjnych wybrać przycisk Import/Eksport, opcja Eksport do Planu Lekcji. Dane zostaną wyeksportowane do pliku .xml. W ten sposób wygenerowany plik należy wczytać w programie Plan lekcji. Eksportowane dane: przedmioty, nauczyciele (imię i nazwisko, nauczane przedmioty, liczba godzin zajęć danego przedmiotu), klasy (lekcje całe klas bez lekcji dzielonych na grupy!).

Import danych z systemu Progman Kadry

Funkcja umożliwia zaimportowanie danych wszystkich pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi do pustego arkusza, jak również aktualizację danych już istniejących. Przed przystąpieniem do importu, należy w programie Kadry eksportować dane do pliku z rozszerzeniem *.ao. Następnie w systemie iArkusz należy wskazać odpowiedni arkusz, przejść do kartoteki Pracownicy pedagogiczni i z paska przycisków funkcyjnych wybrać przycisk Import/Eksport, opcja Import danych z Kadr ProgMan. Uwaga, automatycznie zostaną również zaimportowane dane pracowników administracji i obsługi znajdujące się w kartotece Pracownicy administracji i obsługi.

Importowane dane pracowników pedagogicznych: Imię i nazwisko, PESEL, stopień zawodowy, staż pedagogiczny na dzień 1 września, data zmiany stażu pedagogicznego, staż pracy ogółem na 1 września 2011r., data zmiany stażu ogólnego.

Aktualizowane dane pracowników pedagogicznych: Imię i nazwisko, stopień zawodowy, staż pedagogiczny na dzień 1 września, data zmiany stażu pedagogicznego, staż pracy ogółem na 1 września 2011r., data zmiany stażu ogólnego. Dodawani są nowi pracownicy, którzy nie występują w kartotece Pracownicy pedagogiczni.

Importowane dane pracowników administracji i obsługi: Imię i nazwisko, PESEL, staż pracy ogółem na 1 września 2011r., data zmiany stażu ogólnego, pensja zasadnicza dla pełnego etatu, liczba godzin tygodniowo.

Aktualizowane dane pracowników administracji i obsługi: Imię i nazwisko, staż pracy ogółem na 1 września 2011r., data zmiany stażu ogólnego, pensja zasadnicza dla pełnego etatu, liczba godzin tygodniowo. Dodawani są nowi pracownicy, którzy nie występują w kartotece Pracownicy administracji i obsługi.

Eksport danych do systemu Progman Kadry

W systemie iArkusz istnieje eksport danych wszystkich pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi do pliku .xml zgodnym z formatem EDU, który można zaimportować w aplikacji Progman Kadry

Aby wyeksportować dane do pliku należy w systemie Arkusz wskazać odpowiedni arkusz z którego chcemy wyeksportować dane, przejść do kartoteki Pracownicy pedagogiczni i z paska przycisków funkcyjnych wybrać przycisk Import/Eksport, opcja Eksport do EDU. Uwaga! Automatycznie zostaną wyeksportowane również dane pracowników administracji i obsługi znajdujące się w kartotece Pracownicy administracji i obsługi.

Eksportowane dane pracowników: Imię i nazwisko, PESEL, płeć, wykształcenie, stopień zawodowy, status, etat (licznik i mianownik), stanowisko, grupa organizacyjna, staż pedagogiczny na dzień 1 września, staż pracy ogółem na 1 września 2011r., pensja zasadnicza.

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0