Serwis Wolters Kluwer Polska SA -  Pomoc Techniczna
Obserwuj

Akty prawne - Tekst dokumentu

Po kliknięciu na akt prawny widoczny na liście, wyświetla się okno z tekstem aktu prawnego prezentowanym w centralnej części ekranu.

 W górnej części okna wyświetlane są:

- tytuł przeglądanego aktu,

- dane dotyczące miejsca (identyfikator) i daty publikacji; kliknięcie na ikonę  wyświetli listę ogłoszonych tekstów jednolitych dla aktu, kliknięcie na ikonę  spowoduje pobranie tekstu w formacie pdf. W przypadku, gdy np. tekst pierwotny aktu prawnego oraz tekst jednolity mają tę samą datę ogłoszenia, bądź występują dwa ujednolicenia tekstu aktu prawnego na tę samą datę, Użytkownik zobaczy obydwa identyfikatory.

- status obowiązywania, wraz z podaniem zakresu czasowego prezentowanej wersji (wersja od - do). Kliknięcie w jedną z dat otworzy nowe okno, w którym prezentowana jest historia zmian w akcie: data wydarzenia, rodzaj, identyfikator i jednostka aktu w relacji, a także:

 - odnośnik do uzasadnienia projektu ustawy

 - komentarz do nowego aktu prawnego lub zmiany (jeżeli jest dostępny).

W nowym oknie kolor pionowej kreski odpowiada statusowi danej wersji, natomiast otwarta wersja oznaczona jest kropką.

wersje.png

Lista wszystkich wersji dokumentu może zostać wydrukowana.

Poniżej widoczne są również informacje o:

- dacie wejścia w życie aktu bądź dacie/datach wygaśnięcia (jeśli są znane)

- nr CELEX - w przypadku aktów prawa unijnego.

Od dnia 1 stycznia 2012 r. akty prawne publikowane w dziennikach urzędowych wydawane są z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym, z pominięciem numeru dziennika. Wynika to z wejścia w życie ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 117, poz. 676).

W efekcie akty prawne opublikowane po 31 grudnia 2011 r. prezentowane są bez uwzględnienia numeru dziennika, np. Dz.U.2012.1.

W przypadku projektu ustawy nagłówek tekstu zawiera informacje o:

- kadencji Sejmu i numerze druku,

- tytule projektu,

- statusie obowiązywania,

- wersji dokumentu.

Poniżej widoczne są informacje o wnioskodawcy oraz dacie zgłoszenia.

 

Wyświetlenie ostatnich zmian w akcie prawnym

 

Korzystając z opcji ikony 19.png możliwe jest wyświetlenie i podgląd ostatnich zmian w tekście aktu prawnego. Program wyświetla ilość zmian w tekście oraz umożliwia przechodzenie między nimi przy użyciu strzałek. W przypadku projektów ustaw funkcjonalność pokazuje zmiany między wersjami projektu na poszczególnych etapach procesu legislacyjnego.

 

tylko_zmieniane.png

Korzystając ze strzałki można wybrać opcję Pokaż tylko zmieniane jednostki. W ten sposób użytkownik może ograniczyć widok wyświetlanych zmian tylko do konkretnych jednostek zamiast całego aktu.  Zmieniane jednostki wyświetlą się w ramach Wyciągu.

 

Tworzenie Wyciągu z aktu prawnego

Dzięki funkcjonalności Wyciąg Użytkownik może wybrać i wyświetlić tylko te jednostki redakcyjne aktu prawnego, które aktualnie go interesują. Dodawanie jednostek do Wyciągu następuje przez:

  • Rozwinięcie menu jednostki i kliknięcie na odnośnik Dodaj do wyciągu
  • Poprzez Spis treści. W tym celu należy kliknąć na ikonę widoczną na obrazku poniżej. Następnie można zaznaczać "ptaszkami" konkretne jednostki redakcyjne w spisie treści; będą one automatycznie dodawane do wyciągu.

wyci_g.png

wyci_g-spis_tre_ci.png

Dodane jednostki widoczne będą w panelu z lewej strony ekranu.

Aby zobaczyć wybrane jednostki, Użytkownik powinien kliknąć na ikonę Pokaż wybrane jednostki.

Aby ponownie zobaczyć całość aktu prawnego, należy kliknąć na ikonę Pokaż wszystkie jednostki.

Aby wyczyścić Wyciąg, należy kliknąć na ikonę Usuń wszystko.

W przypadku projektów aktów prawnych dodawanie jednostek możliwe jest wyłącznie przez Spis treści.

Widok stworzony w ramach Wyciągu można wydrukować lub zapisać do pliku za pomocą narzędzi w zakładce Eksport.

 

Niepublikowane wyroki Trybunału Konstytucyjnego

W określonych przypadkach prezentowana jest informacja „Nieogłoszony wyrok TK”, umieszczona przy statusie aktu prawnego. Oznacza to, że akt był rozpatrywany przez Trybunał Konstytucyjny, ale wyrok w tej sprawie nie został ogłoszony we właściwym miejscu publikacji.

 

Szczegółowe informacje na ten temat wyświetlane są na prawym marginesie tekstu aktu prawnego.  Można się z nimi zapoznać po najechaniu kursorem na informację wyświetlaną w polu Adnotacje i kliknięciu w odnośnik "Zobacz więcej".

Informacje o nieogłoszonych wyrokach prezentowane są domyślnie. Jeżeli Użytkownik nie chce, by informacje były prezentowane, powinien przejść do Ustawień programu i odznaczyć tam pole "pokazuj adnotacje dotyczące nieogłoszonych wyroków TK".

 

W oknie z tekstem dokumentu dostępne są również zakładki z przydatnymi funkcjonalnościami:

Zakładka Dokument:

 - Przejdź do - pozwala na przejście do wybranej jednostki redakcyjnej aktu prawnego,
 - Spis treści - pozwala na szybkie przemieszczanie się pomiędzy częściami aktu prawnego,
 - Wersje - umożliwia wyświetlenie wersji czasowych aktu prawnego,

 - Szukaj w treści - pozwala na znalezienie w treści dokumentu określonego ciągu znaków, ikona  włącza/wyłącza podświetlenie w tekście wyników wyszukiwania, pomiędzy poszczególnymi wynikami można przemieszczać się przy pomocy strzałek,

 - Pokaż zmiany

wyci_g-ikona.png - Tworzenie Wyciągu z dokumentu

- Opis projektu - tylko dla projektów ustaw - odnośnik do szczegółowego uzasadnienia projektu dostępnego na stronach sejmowych.

Zakładka Eksport:

 - wydruk dokumentu,

 - ustawienie parametrów wydruku (rodzaj i rozmiar czcionki, dodatkowe informacje dołączone do wydruku, dane metrykalne dokumentu, zaznaczone różnice w porównaniu do poprzedniej wersji dokumentu,  spis treści, adnotacje - w tym informacje o nieogłoszonych wyrokach Trybunału Konstytucyjnego),

 - eksport treści dokumentu do pliku,

 - wysyłkę danego dokumentu na wskazany e-mail. W momencie, gdy w lewym panelu zostanie zaznaczona opcja  "Porównanie z poprzednią wersją", w mailu zostaną zaznaczone zmiany w akcie prawnym w stosunku do poprzedniej wersji aktu prawnego.

 - stworzenie i skopiowanie nazwy lub identyfikatora aktu na potrzeby cytowania w innych dokumentach.

Zakładka Narzędzia:

- dodanie dokumentu do Aktówki,

 - ustawienie dla dokumentu powiadomień - Alertów,

 - sporządzenie Notatki.

 

Zakładka Widok:

widok.png

 - wybór czcionki, która ma być używana w programie

 - zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki

 - wybór wysokiego kontrastu 

do_czytania.png - wyświetlanie tekstu dokumentu w Trybie do czytania tj. na pełnej szerokości ekranu

Zakładka Wersje językowe umożliwia dla wybranych aktów prawnych wyświetlenie ich tłumaczeń na języki obce. W przypadku aktów opublikowanych w polskich dziennikach urzędowych są to teksty uwzględniające zmiany stanu prawnego aktów. Natomiast w przypadku aktów prawa opublikowanych w dziennikach urzędowych Unii Europejskiej obcojęzyczne teksty aktów prawnych prezentowane są wyłącznie w wersji pierwotnej.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 2