Serwis Wolters Kluwer Polska SA -  Pomoc Techniczna
Obserwuj

Wykaz skrótów stosowanych w dokumentach

Rozwinięcie skrótów stosowanych w programie.

 

Akty prawne - publikatory

D.U. - Dziennik Ustaw
M.P. - Monitor Polski

MSiG - Monitor Sądowy i Gospodarczy
MSiG-Ogl - Monitor Sądowy i Gospodarczy - Część Ogłoszenia
M.S."B" - Monitor Spółdzielczy "B"
M.P."B" - Monitor Polski B

Dz.Urz.NBP - Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego
Dz.Urz.Min.Fin. - Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finansów (do 2000 r.)
Dz.Urz.ZUS. - Dziennik Urzędowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Dz.Urz.Min.Spr. - Dziennik Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości (do 2000 r.)
Dz.Urz.Ministra Sprawiedl. - Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości (od 2001 r.)
Dz.Urz.MF - Dziennik Urzędowy Ministra Finansów (od 2001 r.)
Dz.Urz.MPiPS - Dziennik Urzędowy Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej
Dz.Urz.MEN - Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej
Dz.Urz.Ministra EN. - Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej
Dz.Urz.MENiS - Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
Dz.Urz.Min.Zdr. - Dziennik Urzędowy Ministerstwa Zdrowia
Dz.Urz.MZiOS - Dziennik Urzędowy Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej
Dz.Urz.MZ - Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia
Dz.Urz.MSW - Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Dz.Urz.MSWiA - Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.Urz.Ministra SWiA - Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.Urz.MON - Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej
Dz.Urz.MRiRR - Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych
Dz.Urz.Min.Rol. - Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa
Dz.Urz.MRiGŻ - Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Dz.Urz.MRLiGZ - Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Dz.Urz.MRiRW - Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dz.Urz.Ministra RiRW - Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dz.Urz.MKiS - Dziennik Urzędowy Ministerstwa Kultury i Sztuki
Dz.Urz.MKiDN - Dziennik Urzędowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (do 2000 r.)
Dz.Urz.Ministra KiDN - Dziennik Urzędowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (do końca 2001 r.)
Dz.Urz.MK - Dziennik Urzędowy Ministra Kultury (2001-2005 r.)
Dz.Urz.MKiDN - Dziennik Urzędowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (od 2005 r.)
Dz.Urz.GUS - Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Statystycznego
Dz.Urz.KPW - Dziennik Urzędowy Komisji Papierów Wartościowych (do 1997 r.)
Dz.Urz.KPWiG - Dziennik Urzędowy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (1998-2006 r.)
Dz.Urz.Min.NiKBN - Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych (2001-2004 r.)
Dz.Urz.Min.NiliKBN - Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Informatyzacji i Komitetu Badań Naukowych (2004-2005 r.)
Dz.Urz.MNiKBN - Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Informatyzacji
Dz.Urz.KIE - Dziennik Urzędowy Komitetu Integracji Europejskiej
Dz.Urz.MTiGM - Dziennik Urzędowy Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej
Dz.Urz.MSZ - Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych
Dz.Urz.UOKiK - Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Dz.Urz.MSP - Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa
Dz.Urz.KGP - Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji
Dz.Urz.GUM - Dziennik Urzędowy Głownego Urzędu Miar
Dz.Urz.KGPSP - Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
Dz.Urz.MŚiGIOŚ - Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
Dz.Urz.MI - Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury
Dz.Urz.ULC - Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Dz.Urz.WUG - Dziennik Urzędowy Wyższego Urzędu Górniczego
Dz.Urz.UMiRM - Dziennik Urzędowy Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju (do 2003 r.)
Dz.Urz.KGSG - Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej
Dz.Urz.UPRP - Dziennik Urzędowy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.Urz.KNUiFE - Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych
Dz.Urz.URiTP - Dziennik Urzędowy Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (do 2006 r.)
B.I.L.P - Biuletyn Informacyjny Lasów Państwowych
Dz.Urz.ABW - Dziennik Urzędowy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Dz.Urz.CBA - Dziennik Urzędowy Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Dz.Urz.CZSW - Dziennik Urzędowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej
Dz.Urz.MNiSW - Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dz.Urz.PAA - Dziennik Urzędowy Państwowej Agencji Atomistyki
NFZ - Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
Dz.Urz.MTiB - Dziennik Urzędowy Transportu i Budownictwa
Dz.Urz.MEiN - Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji i Nauki
Dz.Urz.UKE - Dziennik Urzędwy Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Dz.Urz.MT - Dziennik Urzędowy Ministra Transportu
Dz.Urz.PKRUS - Dziennik Urzędowy Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Dz.Urz.MB - Dziennik Urzędowy Ministra Budownictwa
Dz.Urz.MGM - Dziennik Urzędowy Ministra Gospodarki Morskiej
Dz.Urz.KNF - Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego
Dz.Urz.MPiPSp - Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Dz.Urz.MPS - Dziennik Urzędowy Ministra Polityki Społecznej (do 2005 r.)
Dz.Urz.MG - Dziennik Urzędowy Ministra Gospodarki

Dolno. - Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
Kujaw. - Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Lubel. - Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Lubus. - Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
Łódzk. - Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
Małop. - Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Mazow. - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Opols. - Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Podka. - Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Podla. - Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Pomor. - Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
Śląsk. - Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
Święt. - Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
Warmi. - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Wielk. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
Zacho. - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

 

Akty prawne - najważniejsze ustawy

k.c. - kodeks cywilny
k.h. - kodeks handlowy
k.k. - kodeks karny
k.k.s. - kodeks karny skarbowy
k.k.w. - kodeks karny wykonawczy
k.m. - kodeks morski z 2001 r.
k.p. - kodeks pracy
k.p.a. - kodeks postępowania administracyjnego
k.p.c. - kodeks postępowania cywilnego
k.p.k. - kodeks postępowania karnego
k.p.s.w. - kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
k.r.o. - kodeks rodzinny i opiekuńczy
k.s.h. - kodeks spółek handlowych
k.w. - kodeks wykroczeń
k.z. - kodeks zobowiązań
o.p. - Ordynacja podatkowa
p.a.s.c. - ustawa - Prawo o aktach stanu cywilnego
p.b. - ustawa z 1994 r. - Prawo budowlane
p.b. z 1974 r. - ustawa z 1974 r. - Prawo budowlane
p.d.g. - ustawa - Prawo działalności gospodarczej
p.e. - ustawa - Prawo energetyczne
p.g.g. z 1994 r. – ustawa z 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze
p.g.g. – ustawa z 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze
p.g.k. – ustawa z 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne
p.o.ś. - ustawa - Prawo ochrony środowiska
p.p.o.p.w. - ustawa - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
p.p.s.a. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
p.r.d. - ustawa - Prawo o ruchu drogowym
p.sz.w. - ustawa z 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
p.t. - ustawa z 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne
p.t. z 2000 r. - ustawa z 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne
p.u.n. - ustawa - Prawo upadłościowe i naprawcze
p.u.s.a. - ustawa - Prawo o ustroju sądów administracyjnych
p.u.s.p. - ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych
p.w. - ustawa z 2001 r. - Prawo wodne
p.w. z 1974 r. - ustawa z 1974 r. - Prawo wodne
p.w.p. - ustawa - Prawo własności przemysłowej
p.z.p. - Prawo zamówień publicznych
u.b.i.m. - ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych
u.c.p.g. – ustawa z 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
u.d.i.p. - ustawa z 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
u.d.l. - ustawa z 2011 r. o działalności leczniczej
u.d.p. - ustawa o drogach publicznych
u.e.r.f.u.s. - ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
u.f.p. - ustawa o finansach publicznych
u.g.h. - ustawa z 2009 r. o grach hazardowych
u.g.n. - ustawa o gospodarce nieruchomościami
u.k.r.s. - ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym
u.k.s. - ustawa o kontroli skarbowej
u.k.s.e. - ustawa z 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji
u.k.s.s.c. - ustawa z 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
u.k.w.h. - ustawa o księgach wieczystych i hipotece
u.o.d.o. – ustawa z 1997 roku o ochronie danych osobowych
u.o.k.k. - ustawa z 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
u.o.k.k. z 2000 r. - ustawa z 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
u.o.n.d.f.p. - ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
u.o.p. - ustawa o ochronie przyrody
u.p.a. - ustawa o podatku akcyzowym
u.p.a.p.p. - ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
u.p.c.c. - ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych
u.p.d.o.f. - ustawa z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
u.p.d.o.p. - ustawa z 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
u.p.e.a. - ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
u.p.f. – ustawa Prawo farmaceutyczne
u.p.n. - ustawa z 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
u.p.o.l. - ustawa z 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
u.p.o.u.a. - ustawa o pomocy osobom uprawnionych do alimentów
u.p.s. - ustawa o pomocy społecznej
u.p.s.d. - ustawa o podatku od spadków i darowizn
u.p.t.u. - ustawa z 2004 r. o podatku od towarów i usług
u.p.t.u. z 1993 r. - ustawa z 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
u.p.z.p. - ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
u.s.d.g. - ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
u.s.g. - ustawa o samorządzie gminnym
u.s.m. - ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
u.s.o. - ustawa o systemie oświaty
u.s.p. - ustawa o samorządzie powiatowym
u.s.u.s. - ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
u.s.w. - ustawa o samorządzie województwa
u.sz.w. - ustawa o szkolnictwie wyższym
u.ś.r. - ustawa o świadczeniach rodzinnych
u.t.d. - ustawa o transporcie drogowym
u.t.k. - ustawa o transporcie kolejowym
u.w.l. - ustawa o własności lokali
u.z.a. - ustawa o zaliczce alimentacyjnej
u.z.n.k. - ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
u.z.o.z. - ustawa o zakładach opieki zdrowotnej
u.z.p. - ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym
u.z.p.d.o.f. - ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
u.z.p.p.r. - ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
u.z.t. - ustawa o znakach towarowych

 

Orzecznictwo - zbiory urzędowe

ONSA - Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
ONSAiWSA - Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych
OSNC - Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna (od 1962 r. do końca 1994 r. - OSNCP)
OSNKW - Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa
OSNP - Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy (od 1994 r. do początku 2003 r. - OSNAP)
OTK - Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
OTK-A - Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego - Seria A
OTK-B - Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego - Seria B
ZOTSiSPI - Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji
ECR - European Court Reports

 

Orzecznictwo - pozostałe zbiory

Admin. - Administracja
Apel.-Gda - Apelacja - Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Apel.-Lub - Apelacja - Sąd Apelacyjny w Lublinie
Apel.-W-wa - Apelacja - Sąd Apelacyjny w Warszawie
Biul.NDFP - Biuletyn orzecznictwa w sprawach o naturze dyscypliny finansów publicznych
Biul.PK - Biuletyn Prawa Karnego
Biul.SAKa - Biuletyn Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Biul.SASz - Biuletyn Informacyjny Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
Biul.Skarb. - Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów
Biul.SN - Biuletyn Biura Orzecznictwa SN
CASUS - CASUS
Cz.PKiNP - Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
Dor.Podat. - Doradztwo Podatkowe
Dz.U - Dziennik Ustaw
Dz.Urz.Dolno. - Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego
Dz.Urz.Kujaw. - Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego
Dz.Urz.Lubel. - Dz.Urz.Woj.Lubelskiego
Dz.Urz.Lubus. - Dz.Urz.Woj.Lubuskiego
Dz.Urz.Łódzk. - Dz.Urz.Woj.Łódzkiego
Dz.Urz.Małop. - Dz.Urz.Woj.Małopolskiego
Dz.Urz.Mazow. - Dz.Urz.Woj.Mazowieckiego
Dz.Urz.Opols. - Dz.Urz.Woj.Opolskiego
Dz.Urz.Podka. - Dz.Urz.Woj.Podkarpackiego
Dz.Urz.Podla. - Dz.Urz.Woj.Podlaskiego
Dz.Urz.Pomor. - Dz.Urz.Woj.Pomorskiego
Dz.Urz.Śląsk. - Dz.Urz.Woj.Śląskiego
Dz.Urz.Święt. - Dz.Urz.Woj.Świętokrzyskiego
Dz.Urz.UE.C - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - seria C
Dz.Urz.UOKiK - Dz.Urz. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsum.
Dz.Urz.Warmi. - Dz.Urz.Woj.Warmińsko-Mazurskiego
Dz.Urz.Wielk. - Dz.Urz.Woj.Wielkopolskiego
Dz.Urz.Zacho. - Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego
ECR - European Court Reports
Fiskus - Fiskus
FK - Finanse Komunalne
G.Podatkowa - Gazeta Podatkowa
G.Prawna FiP - Gazeta Prawna Firma i Prawo
G.Prawna KiPła - Gazeta Prawna Kadry i Płace
G.Prawna KiPod - Gazeta Prawna - Księgowość i Podatki
G.Prawna MF - Gazeta Prawna - Moja Firma
G.Prawna NO - Gazeta Prawna - Najważniejsze Orzecznictwo
G.Prawna NPP - Gazeta Prawna - Nowe Prawo Praktyka
G.Prawna NPPiP - Gazeta Prawna - Nowe Prawo Przepisy i Praktyka
G.Prawna RiA - Gazeta Prawna - Rachunkowość i Audyt
G.Prawna SiA - Gazeta Prawna - Samorząd i Administracja
G.Prawna TK - Gazeta Prawna - Tygodnik Kadrowy
G.Prawna TP - Gazeta Prawna - Tygodnik Podatkowy
G.Prawna TPA - Gazeta Prawna - Tygodnik Prawa Administracyjnego
G.Prawna TPG - Gazeta Prawna - Tygodnik Prawa Gospodarczego
G.Prawna TPPiU - Gazeta Prawna - Tygodnik Prawa Pracy i Ubezpieczeń
G.Prawna TPwF - Gazeta Prawna - Tygodnik Prawo w Firmie
G.Prawna TS - Gazeta Prawna - Tygodnik Samorządowy
G.Prawna UiŚ - Gazeta Prawna - Ubezpieczenia i Świadczenia
G.Prawna - Gazeta Prawna
Glosa - Glosa
GSP-Prz.Orz. - Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa
Inf.Pr. - Informacja Prawnicza - zeszyty karne
IPP - INFORmator Prawno - Podatkowy
Jur.Podat. - Jurysdykcja Podatkowa
KZS - Krakowskie Zeszyty Sądowe
M.P. - Monitor Polski
M.P.Pr. - Monitor Prawa Pracy
M.P.Pr.-wkł. - Monitor Prawa Pracy - wkładka
M.Podat. - Monitor Podatkowy
M.Pr.Bank. - Monitor Prawa Bankowego
M.Prawn. - Monitor Prawniczy
M.Spół. - Monitor Spółdzielczy
MPH - Monitor Prawa Handlowego
MSiG - Monitor Sądowy i Gospodarczy
NP - Nowe Prawo
NZS - Nowe Zeszyty Samorządowe
ONSA-OZ - Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach ochrony zabytków
OPP - Orzecznictwo podatkowe. Przegląd
OSA - Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
OSAB - Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej
OSAG - Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
OSAŁ - Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi
OSASz - Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
OSAW - Orzecznictwo Apelacji Wrocławskiej
OSNP-wkł. - Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy - wkładka
OSNwSK - Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych
OSP - Orzecznictwo Sądów Polskich
OŚP - Ochrona środowiska. Przegląd
OTK-A - Orzecznictwo TK - Seria A
OTK-B - Orzecznictwo TK - Seria B
OTK-supl. - Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego - suplement
OwSS - Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
Palestra - Palestra
PiM - Prawo i Medycyna
PiP - Państwo i Prawo
PiZS - Praca i Zabezpieczenie Społeczne
POP - Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
POP - Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
Por.VAT - Poradnik VAT
POSAG - Przegląd Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
PP - Przegląd Podatkowy
PPH - Przegląd Prawa Handlowego
PPiPS - Prawo pracy i prawo socjalne
PPP - Przegląd prawa publicznego
PPW - Prawo Papierów Wartościowych
Pr.Bankowe - Prawo Bankowe
Pr.Gosp. - Prawo Gospodarcze
Pr.iP. - Prawo i Podatki
Pr.Pracy - Prawo Pracy
Pr.Spółek - Prawo Spółek
Prob.Egz. - Problemy Egzekucji
Prob.Egz.S. - Problemy Egzekucji Sądowej
Prok.i Pr. - Prokuratura i Prawo
Prok.i Pr.-wkł. - Prokuratura i Prawo - wkładka
Prz.Sejm. - Przegląd Sejmowy
PS - Przegląd Sądowy
PS-wkł. - Orzecznictwo Sądów Apel. - wkł. do PS
PUG - Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
PZP - Prawo Zamówień Publicznych
Radca Prawny - Radca Prawny
Rejent - Rejent
RPP - Rachunkowość. Poradnik praktyczny
Rzeczposp. DF - Rzeczpospolita - Dobra Firma
Rzeczposp. PCD - Rzeczpospolita - Prawo co dnia
Rzeczposp. PiP - Rzeczpospolita - Prawo i Praktyka
S.Podat. - Serwis Podatkowy
Sł.Pracow. - Służba Pracownicza
ST - Samorząd Terytorialny
TPP - Transformacje Prawa Prywatnego
Wokanda - Wokanda
WPP - Wojskowy Przegląd Prawniczy
Wspólnota - Wspólnota
ZNSA - Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
ZOTSiSPI - Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji
ZPO - Zamówienia Publiczne w Orzecznictwie

Strony internetowe:

Europejski Trybunał Praw Człowieka www.echr.coe.int
Naczelny Sąd Administracyjny www.nsa.gov.pl
NETTAX www.nettax.com.pl
Sąd Najwyższy www.sn.pl
Sąd Okręgowy w Białymstoku www.bialystok.so.gov.pl
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta www.uokik.gov.pl

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 1