Serwis Wolters Kluwer Polska SA - Pomoc Techniczna
Obserwuj

Lista fraz bezpośrednio kierujących do danego aktu prawnego w wyszukiwaniu pełnotekstowym

Wpisując w wyszukiwarce pełnotekstowej wybrany skrót lub frazę kilkuwyrazową zostaniemy przeniesieni bezpośrednio do treści danego aktu prawnego. Dotyczy to skrótów i fraz:

 • abw - ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
 • bip - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
 • cba - ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
 • cit / pdop / updop / ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych - ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania
 • ekpc / ekpcz - Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2.
 • jpk - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane
 • jrwa - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • kas - ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
 • kc / kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
 • kk / kodeks karny - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
 • kks / kodeks karny skarbowy - ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy
 • kkw - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy
 • kkWP - dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 września 1944 r. Kodeks Karny Wojska Polskiego.
 • km - ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski
 • kn / Karta Nauczyciela - ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
 • kodeks wyborczy - ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
 • kodeks wykroczeń - ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń
 • konstytucja - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 • kp / kodeks pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
 • kpa / kodeks postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • kpc / kodeks postępowania cywilnego - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • kpk / kodeks postępowania karnego - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
 • kpow / kpsow / kpsw / kpw / kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
 • krk - ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym
 • kro / krio / kodeks rodzinny / kodeks rodzinny i opiekuńczy - ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • ksh / kodeks spółek handlowych - ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
 • kśt - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)
 • ooś - ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • op / ordynacja / ordynacja podatkowa - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
 • oze - ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
 • pasc / prawo o aktach stanu cywilnego - ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
 • pcc / upcc - ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
 • pea / upea / ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • pkd - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
 • pkob - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB)
 • pkwiu - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)
 • pord / prd / prawo o ruchu drogowym / ustawa o ruchu drogowym - ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
 • poś - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
 • ppm - ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe
 • ppsa / prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 • prawo o notariacie - ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie
 • prawo o stowarzyszeniach - ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
 • prawo zamówień publicznych - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 • pszw / uszw / prawo o szkolnictwie wyższym - ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
 • puin / pun - ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze
 • pusa - ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
 • pusp / prawo o ustroju sądów powszechnych - ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
 • pwp - ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
 • pwpo / upwpo - ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
 • pzp / ustawa prawo zamówień publicznych - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 • sdg / usdg / ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 • skok - ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
 • TFUE - traktat ustanawiający europejską wspólnotę gospodarczą
 • TUE - traktat o Unii Europejskiej
 • ucpg - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • udip / ustawa o dostępie do informacji publicznej - ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
 • udl / ustawa o działalności leczniczej - ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
 • udp / ustawa o drogach publicznych - ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
 • ufg - ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
 • ufp / uofp / ustawa o finansach publicznych - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • ugn - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 • ujp - ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim
 • uksc / ustawa o kosztach sądowych / ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 • ukse / ustawa o komornikach - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji
 • ukur/ ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego - ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
 • ukwh - ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
 • uodo / ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 • uopl / ustawa o ochronie praw lokatorów - ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
 • uops /ustawa o pomocy społecznej - ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • uor / ustawa o rachunkowości - ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 • uos / ustawa o opłacie skarbowej - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • updof / pdof / pit / ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • upnpr - ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
 • upol / ustawa o podatkach i opłatach lokalnych - ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
 • usg / ust / ustawa o samorządzie gminnym - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • uso / uoso / ustawa o systemie oświaty - ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • usp - ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
 • ustawa deweloperska - ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
 • ustawa o lasach - ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach
 • ustawa o minimalnym wynagrodzeniu - ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
 • ustawa o ochronie przyrody - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
 • ustawa o ochronie zwierząt - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
 • ustawa o odpadach - ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
 • ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 • ustawa o policji - ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
 • ustawa o pracownikach samorządowych - ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 • ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 • ustawa o promocji zatrudnienia - ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • ustawa o radcach prawnych - ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
 • ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych - ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • ustawa o wychowaniu w trzeźwości - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • ustawa o związkach zawodowych - ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
 • usw - ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
 • utd - ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • uts - ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu
 • uwl/ustawa o własności lokali - ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
 • uznk - ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 • vat / ptu / uptu / ustawa o podatku od towarów i usług /ustawa o ptu / ustawa o vat /  - ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 • ztp / zasady techniki prawodawczej - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"

Ponadto, dopisanie numeru jednostki redakcyjnej do ww. wpisu zarówno w mianowniku, jak i dopełniaczu, spowoduje otworzenie danego tekstu na danym artykule ustawy, np. wpisy do wyszukiwarki:

art. 26 kodeks pracy

art. 26 kodeksu pracy

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 4 z 4